کمترین: 
2.933
بیشترین: 
2.989
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.942
زمان: 
4/1 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 1 تیر 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 1 تیر 1397 , 2.942 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/01 00:00","price":2.974},{"date":"1397/04/01 00:32","price":2.977},{"date":"1397/04/01 01:00","price":2.984},{"date":"1397/04/01 01:32","price":2.982},{"date":"1397/04/01 03:32","price":2.98},{"date":"1397/04/01 04:00","price":2.981},{"date":"1397/04/01 04:32","price":2.982},{"date":"1397/04/01 05:00","price":2.981},{"date":"1397/04/01 05:32","price":2.982},{"date":"1397/04/01 06:32","price":2.979},{"date":"1397/04/01 07:00","price":2.978},{"date":"1397/04/01 08:00","price":2.982},{"date":"1397/04/01 09:00","price":2.984},{"date":"1397/04/01 09:32","price":2.986},{"date":"1397/04/01 10:08","price":2.989},{"date":"1397/04/01 10:32","price":2.985},{"date":"1397/04/01 11:00","price":2.982},{"date":"1397/04/01 11:32","price":2.984},{"date":"1397/04/01 12:00","price":2.986},{"date":"1397/04/01 12:32","price":2.982},{"date":"1397/04/01 13:32","price":2.981},{"date":"1397/04/01 14:08","price":2.98},{"date":"1397/04/01 14:32","price":2.978},{"date":"1397/04/01 15:00","price":2.968},{"date":"1397/04/01 16:32","price":2.954},{"date":"1397/04/01 17:00","price":2.946},{"date":"1397/04/01 17:32","price":2.954},{"date":"1397/04/01 18:00","price":2.937},{"date":"1397/04/01 19:00","price":2.957},{"date":"1397/04/01 19:32","price":2.946},{"date":"1397/04/01 20:00","price":2.938},{"date":"1397/04/01 20:32","price":2.936},{"date":"1397/04/01 21:32","price":2.933},{"date":"1397/04/01 22:00","price":2.937},{"date":"1397/04/01 22:32","price":2.947},{"date":"1397/04/01 23:00","price":2.95},{"date":"1397/04/01 23:32","price":2.942}
بروزرسانی در تاریخ 23 فروردین 1399