کمترین: 
2.0125
بیشترین: 
2.0675
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.0675
زمان: 
4/1 23:32
قیمت بنزین امروز 1 تیر 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 1 تیر 1397 , 2.0675 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/01 00:00","price":2.0145},{"date":"1397/04/01 00:32","price":2.0125},{"date":"1397/04/01 01:00","price":2.0145},{"date":"1397/04/01 01:32","price":2.0165},{"date":"1397/04/01 02:00","price":2.0135},{"date":"1397/04/01 03:00","price":2.0155},{"date":"1397/04/01 03:32","price":2.0158},{"date":"1397/04/01 04:00","price":2.0145},{"date":"1397/04/01 04:32","price":2.0135},{"date":"1397/04/01 05:00","price":2.0225},{"date":"1397/04/01 05:32","price":2.03},{"date":"1397/04/01 06:00","price":2.0275},{"date":"1397/04/01 06:32","price":2.028},{"date":"1397/04/01 07:00","price":2.0295},{"date":"1397/04/01 08:00","price":2.0305},{"date":"1397/04/01 08:32","price":2.029},{"date":"1397/04/01 09:00","price":2.0275},{"date":"1397/04/01 09:32","price":2.0253},{"date":"1397/04/01 10:08","price":2.0255},{"date":"1397/04/01 11:00","price":2.0265},{"date":"1397/04/01 11:32","price":2.0285},{"date":"1397/04/01 12:32","price":2.0245},{"date":"1397/04/01 13:00","price":2.0265},{"date":"1397/04/01 13:32","price":2.0235},{"date":"1397/04/01 14:08","price":2.0285},{"date":"1397/04/01 14:32","price":2.0305},{"date":"1397/04/01 15:00","price":2.0245},{"date":"1397/04/01 15:32","price":2.0295},{"date":"1397/04/01 16:00","price":2.0325},{"date":"1397/04/01 16:32","price":2.0385},{"date":"1397/04/01 17:00","price":2.0408},{"date":"1397/04/01 17:32","price":2.0488},{"date":"1397/04/01 18:00","price":2.0503},{"date":"1397/04/01 18:32","price":2.0462},{"date":"1397/04/01 19:00","price":2.0445},{"date":"1397/04/01 19:32","price":2.0515},{"date":"1397/04/01 20:00","price":2.0545},{"date":"1397/04/01 20:32","price":2.0546},{"date":"1397/04/01 21:00","price":2.0565},{"date":"1397/04/01 21:32","price":2.0507},{"date":"1397/04/01 22:00","price":2.0553},{"date":"1397/04/01 22:32","price":2.0603},{"date":"1397/04/01 23:00","price":2.0589},{"date":"1397/04/01 23:32","price":2.0675}
بروزرسانی در تاریخ 10 فروردین 1399