کمترین: 
632.38
بیشترین: 
648.38
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
648.38
زمان: 
4/1 23:32
قیمت گازوئیل امروز 1 تیر 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 1 تیر 1397 , 648.38 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/01 00:00","price":633.25},{"date":"1397/04/01 00:32","price":632.63},{"date":"1397/04/01 01:00","price":633.25},{"date":"1397/04/01 02:00","price":632.38},{"date":"1397/04/01 05:00","price":636.63},{"date":"1397/04/01 05:32","price":638.88},{"date":"1397/04/01 06:00","price":637.88},{"date":"1397/04/01 06:32","price":637.75},{"date":"1397/04/01 07:00","price":638.5},{"date":"1397/04/01 07:32","price":638.25},{"date":"1397/04/01 08:00","price":638.75},{"date":"1397/04/01 08:32","price":637.63},{"date":"1397/04/01 09:00","price":637.25},{"date":"1397/04/01 09:32","price":636.13},{"date":"1397/04/01 10:08","price":636.38},{"date":"1397/04/01 10:32","price":636.88},{"date":"1397/04/01 11:00","price":637.5},{"date":"1397/04/01 11:32","price":638.13},{"date":"1397/04/01 12:00","price":637.63},{"date":"1397/04/01 12:32","price":637.38},{"date":"1397/04/01 13:00","price":638.38},{"date":"1397/04/01 14:08","price":639.88},{"date":"1397/04/01 14:32","price":640.25},{"date":"1397/04/01 15:00","price":638.63},{"date":"1397/04/01 15:32","price":639.63},{"date":"1397/04/01 16:00","price":640.38},{"date":"1397/04/01 16:32","price":642.38},{"date":"1397/04/01 17:32","price":645.63},{"date":"1397/04/01 18:00","price":646.38},{"date":"1397/04/01 18:32","price":643.13},{"date":"1397/04/01 19:00","price":642.38},{"date":"1397/04/01 19:32","price":644.38},{"date":"1397/04/01 20:00","price":645.88},{"date":"1397/04/01 20:32","price":645.63},{"date":"1397/04/01 21:00","price":646.13},{"date":"1397/04/01 21:32","price":643.63},{"date":"1397/04/01 22:00","price":645.63},{"date":"1397/04/01 22:32","price":646.63},{"date":"1397/04/01 23:00","price":647.38},{"date":"1397/04/01 23:32","price":648.38}
بروزرسانی در تاریخ 22 فروردین 1399