کمترین: 
2.0757
بیشترین: 
2.1221
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.1221
زمان: 
4/1 23:32
قیمت نفت کوره امروز 1 تیر 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 1 تیر 1397 , 2.1221 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/01 00:00","price":2.0766},{"date":"1397/04/01 00:32","price":2.0762},{"date":"1397/04/01 01:00","price":2.0778},{"date":"1397/04/01 01:32","price":2.0769},{"date":"1397/04/01 02:00","price":2.0757},{"date":"1397/04/01 03:00","price":2.078},{"date":"1397/04/01 03:32","price":2.0785},{"date":"1397/04/01 04:00","price":2.0776},{"date":"1397/04/01 04:32","price":2.0768},{"date":"1397/04/01 05:00","price":2.0866},{"date":"1397/04/01 05:32","price":2.0935},{"date":"1397/04/01 06:00","price":2.0911},{"date":"1397/04/01 06:32","price":2.092},{"date":"1397/04/01 07:00","price":2.0928},{"date":"1397/04/01 08:00","price":2.0939},{"date":"1397/04/01 08:32","price":2.091},{"date":"1397/04/01 09:00","price":2.0897},{"date":"1397/04/01 09:32","price":2.087},{"date":"1397/04/01 10:08","price":2.0862},{"date":"1397/04/01 10:32","price":2.0876},{"date":"1397/04/01 11:00","price":2.09},{"date":"1397/04/01 11:32","price":2.0922},{"date":"1397/04/01 12:00","price":2.0901},{"date":"1397/04/01 12:32","price":2.0899},{"date":"1397/04/01 13:00","price":2.0944},{"date":"1397/04/01 13:32","price":2.0938},{"date":"1397/04/01 14:08","price":2.0981},{"date":"1397/04/01 14:32","price":2.1023},{"date":"1397/04/01 15:00","price":2.0959},{"date":"1397/04/01 15:32","price":2.0972},{"date":"1397/04/01 16:00","price":2.0994},{"date":"1397/04/01 16:32","price":2.1079},{"date":"1397/04/01 17:00","price":2.1054},{"date":"1397/04/01 17:32","price":2.1143},{"date":"1397/04/01 18:00","price":2.1149},{"date":"1397/04/01 18:32","price":2.1097},{"date":"1397/04/01 19:00","price":2.1056},{"date":"1397/04/01 19:32","price":2.1094},{"date":"1397/04/01 20:00","price":2.1154},{"date":"1397/04/01 20:32","price":2.1144},{"date":"1397/04/01 21:32","price":2.1072},{"date":"1397/04/01 22:00","price":2.1153},{"date":"1397/04/01 22:32","price":2.1189},{"date":"1397/04/01 23:00","price":2.1185},{"date":"1397/04/01 23:32","price":2.1221}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399