کمترین: 
73.09
بیشترین: 
75.34
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
75.34
زمان: 
4/1 23:32
قیمت نفت برنت امروز 1 تیر 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 1 تیر 1397 , 75.34 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/01 00:00","price":73.14},{"date":"1397/04/01 00:32","price":73.11},{"date":"1397/04/01 01:00","price":73.1},{"date":"1397/04/01 01:32","price":73.09},{"date":"1397/04/01 02:00","price":73.13},{"date":"1397/04/01 02:32","price":73.31},{"date":"1397/04/01 03:00","price":73.41},{"date":"1397/04/01 05:00","price":73.77},{"date":"1397/04/01 05:32","price":74.1},{"date":"1397/04/01 06:00","price":73.92},{"date":"1397/04/01 06:32","price":73.91},{"date":"1397/04/01 07:00","price":73.97},{"date":"1397/04/01 07:32","price":73.94},{"date":"1397/04/01 08:00","price":74.03},{"date":"1397/04/01 08:32","price":73.97},{"date":"1397/04/01 09:00","price":73.94},{"date":"1397/04/01 09:32","price":73.87},{"date":"1397/04/01 10:08","price":73.86},{"date":"1397/04/01 10:32","price":73.88},{"date":"1397/04/01 11:00","price":73.93},{"date":"1397/04/01 11:32","price":74},{"date":"1397/04/01 12:00","price":73.93},{"date":"1397/04/01 12:32","price":73.78},{"date":"1397/04/01 13:00","price":73.93},{"date":"1397/04/01 13:32","price":73.86},{"date":"1397/04/01 14:08","price":74.07},{"date":"1397/04/01 14:32","price":74.22},{"date":"1397/04/01 15:00","price":73.79},{"date":"1397/04/01 15:32","price":74},{"date":"1397/04/01 16:00","price":74.12},{"date":"1397/04/01 16:32","price":74.4},{"date":"1397/04/01 17:00","price":74.41},{"date":"1397/04/01 17:32","price":74.97},{"date":"1397/04/01 18:00","price":75.17},{"date":"1397/04/01 18:32","price":74.51},{"date":"1397/04/01 19:00","price":74.4},{"date":"1397/04/01 19:32","price":74.59},{"date":"1397/04/01 20:00","price":74.74},{"date":"1397/04/01 20:32","price":74.72},{"date":"1397/04/01 21:00","price":74.85},{"date":"1397/04/01 21:32","price":74.57},{"date":"1397/04/01 22:00","price":74.77},{"date":"1397/04/01 22:32","price":75.07},{"date":"1397/04/01 23:00","price":75.22},{"date":"1397/04/01 23:32","price":75.34}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399