کمترین: 
65.75
بیشترین: 
68.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
68.59
زمان: 
4/1 23:32
قیمت نفت سبک امروز 1 تیر 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 1 تیر 1397 , 68.59 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/01 00:00","price":65.75},{"date":"1397/04/01 00:32","price":65.78},{"date":"1397/04/01 01:00","price":65.75},{"date":"1397/04/01 01:32","price":65.84},{"date":"1397/04/01 02:00","price":65.81},{"date":"1397/04/01 03:00","price":65.94},{"date":"1397/04/01 03:32","price":65.96},{"date":"1397/04/01 04:00","price":65.79},{"date":"1397/04/01 04:32","price":65.84},{"date":"1397/04/01 05:00","price":66.3},{"date":"1397/04/01 05:32","price":66.43},{"date":"1397/04/01 06:00","price":66.33},{"date":"1397/04/01 06:32","price":66.38},{"date":"1397/04/01 07:00","price":66.41},{"date":"1397/04/01 07:32","price":66.4},{"date":"1397/04/01 08:00","price":66.5},{"date":"1397/04/01 08:32","price":66.44},{"date":"1397/04/01 09:00","price":66.39},{"date":"1397/04/01 09:32","price":66.34},{"date":"1397/04/01 10:08","price":66.36},{"date":"1397/04/01 10:32","price":66.3},{"date":"1397/04/01 11:00","price":66.33},{"date":"1397/04/01 11:32","price":66.39},{"date":"1397/04/01 12:00","price":66.27},{"date":"1397/04/01 12:32","price":66.17},{"date":"1397/04/01 13:00","price":66.25},{"date":"1397/04/01 13:32","price":66.23},{"date":"1397/04/01 14:08","price":66.34},{"date":"1397/04/01 14:32","price":66.44},{"date":"1397/04/01 15:00","price":66.14},{"date":"1397/04/01 15:32","price":66.33},{"date":"1397/04/01 16:32","price":66.5},{"date":"1397/04/01 17:00","price":66.56},{"date":"1397/04/01 17:32","price":67.08},{"date":"1397/04/01 18:00","price":67.81},{"date":"1397/04/01 18:32","price":67.36},{"date":"1397/04/01 19:00","price":67.58},{"date":"1397/04/01 19:32","price":67.89},{"date":"1397/04/01 20:00","price":68.06},{"date":"1397/04/01 20:32","price":68.27},{"date":"1397/04/01 21:00","price":68.53},{"date":"1397/04/01 21:32","price":68.66},{"date":"1397/04/01 22:00","price":68.67},{"date":"1397/04/01 22:32","price":68.7},{"date":"1397/04/01 23:00","price":68.67},{"date":"1397/04/01 23:32","price":68.59}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399