کمترین: 
2020
بیشترین: 
2078
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2053
زمان: 
3/31 20:10
قیمت ریال قطر امروز 31 خرداد 1397
قیمت ریال قطردر تاریخ 31 خرداد 1397 , 2053 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/31 10:30","price":2038},{"date":"1397/03/31 11:00","price":2040},{"date":"1397/03/31 11:10","price":2041},{"date":"1397/03/31 11:20","price":2025},{"date":"1397/03/31 11:30","price":2024},{"date":"1397/03/31 11:40","price":2030},{"date":"1397/03/31 11:50","price":2024},{"date":"1397/03/31 12:00","price":2020},{"date":"1397/03/31 12:10","price":2040},{"date":"1397/03/31 12:40","price":2052},{"date":"1397/03/31 13:00","price":2055},{"date":"1397/03/31 13:10","price":2049},{"date":"1397/03/31 13:20","price":2054},{"date":"1397/03/31 13:30","price":2057},{"date":"1397/03/31 13:40","price":2062},{"date":"1397/03/31 13:50","price":2068},{"date":"1397/03/31 14:10","price":2066},{"date":"1397/03/31 14:20","price":2061},{"date":"1397/03/31 15:00","price":2074},{"date":"1397/03/31 15:20","price":2078},{"date":"1397/03/31 15:40","price":2077},{"date":"1397/03/31 15:50","price":2072},{"date":"1397/03/31 16:30","price":2065},{"date":"1397/03/31 16:40","price":2062},{"date":"1397/03/31 16:50","price":2065},{"date":"1397/03/31 17:20","price":2064},{"date":"1397/03/31 17:30","price":2062},{"date":"1397/03/31 17:40","price":2061},{"date":"1397/03/31 17:50","price":2059},{"date":"1397/03/31 18:30","price":2058},{"date":"1397/03/31 18:50","price":2053},{"date":"1397/03/31 19:00","price":2054},{"date":"1397/03/31 19:20","price":2053},{"date":"1397/03/31 19:30","price":2056},{"date":"1397/03/31 19:50","price":2057},{"date":"1397/03/31 20:00","price":2054},{"date":"1397/03/31 20:10","price":2053}
بروزرسانی در تاریخ 16 خرداد 1399