کمترین: 
4304
بیشترین: 
4428
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4370
زمان: 
3/31 20:20
قیمت منات آذربایجان امروز 31 خرداد 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 31 خرداد 1397 , 4370 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/31 10:20","price":4342},{"date":"1397/03/31 10:40","price":4341},{"date":"1397/03/31 11:00","price":4345},{"date":"1397/03/31 11:10","price":4348},{"date":"1397/03/31 11:20","price":4311},{"date":"1397/03/31 11:30","price":4333},{"date":"1397/03/31 11:40","price":4314},{"date":"1397/03/31 11:50","price":4304},{"date":"1397/03/31 12:00","price":4337},{"date":"1397/03/31 12:10","price":4347},{"date":"1397/03/31 12:30","price":4343},{"date":"1397/03/31 12:40","price":4369},{"date":"1397/03/31 13:00","price":4377},{"date":"1397/03/31 13:10","price":4369},{"date":"1397/03/31 13:20","price":4374},{"date":"1397/03/31 13:30","price":4386},{"date":"1397/03/31 13:40","price":4394},{"date":"1397/03/31 13:50","price":4405},{"date":"1397/03/31 14:20","price":4407},{"date":"1397/03/31 14:40","price":4419},{"date":"1397/03/31 15:00","price":4421},{"date":"1397/03/31 15:10","price":4418},{"date":"1397/03/31 15:20","price":4428},{"date":"1397/03/31 15:40","price":4426},{"date":"1397/03/31 15:50","price":4412},{"date":"1397/03/31 16:00","price":4415},{"date":"1397/03/31 16:20","price":4414},{"date":"1397/03/31 16:30","price":4400},{"date":"1397/03/31 16:40","price":4394},{"date":"1397/03/31 16:50","price":4395},{"date":"1397/03/31 17:00","price":4405},{"date":"1397/03/31 17:10","price":4397},{"date":"1397/03/31 17:20","price":4394},{"date":"1397/03/31 17:30","price":4391},{"date":"1397/03/31 17:40","price":4390},{"date":"1397/03/31 17:50","price":4383},{"date":"1397/03/31 18:00","price":4388},{"date":"1397/03/31 18:10","price":4386},{"date":"1397/03/31 18:20","price":4384},{"date":"1397/03/31 18:30","price":4367},{"date":"1397/03/31 18:40","price":4374},{"date":"1397/03/31 18:50","price":4371},{"date":"1397/03/31 19:00","price":4378},{"date":"1397/03/31 19:10","price":4377},{"date":"1397/03/31 19:20","price":4376},{"date":"1397/03/31 19:30","price":4381},{"date":"1397/03/31 19:40","price":4380},{"date":"1397/03/31 19:50","price":4379},{"date":"1397/03/31 20:00","price":4377},{"date":"1397/03/31 20:10","price":4374},{"date":"1397/03/31 20:20","price":4370}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399