کمترین: 
115
بیشترین: 
118
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
117
زمان: 
3/31 18:20
قیمت روبل روسیه امروز 31 خرداد 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 31 خرداد 1397 , 117 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/31 10:20","price":116},{"date":"1397/03/31 11:20","price":115},{"date":"1397/03/31 11:40","price":116},{"date":"1397/03/31 11:50","price":115},{"date":"1397/03/31 12:10","price":116},{"date":"1397/03/31 12:40","price":117},{"date":"1397/03/31 13:50","price":118},{"date":"1397/03/31 14:10","price":117},{"date":"1397/03/31 14:40","price":118},{"date":"1397/03/31 16:30","price":117},{"date":"1397/03/31 17:30","price":118},{"date":"1397/03/31 17:50","price":117},{"date":"1397/03/31 18:00","price":118},{"date":"1397/03/31 18:20","price":117}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399