کمترین: 
5402
بیشترین: 
5561
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5508
زمان: 
3/31 20:20
قیمت دلار سنگاپور امروز 31 خرداد 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 31 خرداد 1397 , 5508 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/31 10:20","price":5452},{"date":"1397/03/31 10:40","price":5449},{"date":"1397/03/31 10:50","price":5450},{"date":"1397/03/31 11:00","price":5452},{"date":"1397/03/31 11:10","price":5455},{"date":"1397/03/31 11:20","price":5411},{"date":"1397/03/31 11:40","price":5429},{"date":"1397/03/31 11:50","price":5410},{"date":"1397/03/31 12:00","price":5402},{"date":"1397/03/31 12:10","price":5460},{"date":"1397/03/31 12:30","price":5455},{"date":"1397/03/31 12:40","price":5488},{"date":"1397/03/31 13:00","price":5496},{"date":"1397/03/31 13:10","price":5481},{"date":"1397/03/31 13:20","price":5491},{"date":"1397/03/31 13:30","price":5502},{"date":"1397/03/31 13:40","price":5506},{"date":"1397/03/31 13:50","price":5528},{"date":"1397/03/31 14:10","price":5521},{"date":"1397/03/31 14:20","price":5511},{"date":"1397/03/31 14:40","price":5547},{"date":"1397/03/31 15:00","price":5550},{"date":"1397/03/31 15:10","price":5547},{"date":"1397/03/31 15:20","price":5561},{"date":"1397/03/31 15:40","price":5557},{"date":"1397/03/31 15:50","price":5545},{"date":"1397/03/31 16:00","price":5546},{"date":"1397/03/31 16:10","price":5545},{"date":"1397/03/31 16:20","price":5542},{"date":"1397/03/31 16:30","price":5527},{"date":"1397/03/31 16:40","price":5516},{"date":"1397/03/31 16:50","price":5526},{"date":"1397/03/31 17:00","price":5524},{"date":"1397/03/31 17:10","price":5521},{"date":"1397/03/31 17:30","price":5525},{"date":"1397/03/31 17:40","price":5524},{"date":"1397/03/31 17:50","price":5517},{"date":"1397/03/31 18:00","price":5522},{"date":"1397/03/31 18:10","price":5519},{"date":"1397/03/31 18:30","price":5507},{"date":"1397/03/31 18:40","price":5503},{"date":"1397/03/31 18:50","price":5507},{"date":"1397/03/31 19:00","price":5511},{"date":"1397/03/31 19:10","price":5510},{"date":"1397/03/31 19:20","price":5507},{"date":"1397/03/31 19:30","price":5517},{"date":"1397/03/31 19:40","price":5521},{"date":"1397/03/31 19:50","price":5518},{"date":"1397/03/31 20:00","price":5512},{"date":"1397/03/31 20:20","price":5508}
بروزرسانی در تاریخ 10 فروردین 1399