کمترین: 
898
بیشترین: 
926
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
920
زمان: 
3/31 20:20
قیمت کرون نروژ امروز 31 خرداد 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 31 خرداد 1397 , 920 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/31 10:20","price":907},{"date":"1397/03/31 10:40","price":906},{"date":"1397/03/31 10:50","price":907},{"date":"1397/03/31 11:10","price":906},{"date":"1397/03/31 11:20","price":900},{"date":"1397/03/31 11:40","price":903},{"date":"1397/03/31 11:50","price":900},{"date":"1397/03/31 12:00","price":898},{"date":"1397/03/31 12:10","price":909},{"date":"1397/03/31 12:30","price":908},{"date":"1397/03/31 12:40","price":913},{"date":"1397/03/31 13:00","price":919},{"date":"1397/03/31 13:10","price":917},{"date":"1397/03/31 13:20","price":918},{"date":"1397/03/31 13:30","price":919},{"date":"1397/03/31 13:40","price":920},{"date":"1397/03/31 13:50","price":921},{"date":"1397/03/31 14:10","price":920},{"date":"1397/03/31 14:20","price":918},{"date":"1397/03/31 14:40","price":923},{"date":"1397/03/31 15:20","price":926},{"date":"1397/03/31 15:40","price":925},{"date":"1397/03/31 15:50","price":924},{"date":"1397/03/31 16:00","price":923},{"date":"1397/03/31 16:10","price":924},{"date":"1397/03/31 16:20","price":923},{"date":"1397/03/31 16:30","price":921},{"date":"1397/03/31 16:40","price":920},{"date":"1397/03/31 16:50","price":921},{"date":"1397/03/31 17:10","price":920},{"date":"1397/03/31 17:20","price":921},{"date":"1397/03/31 17:30","price":922},{"date":"1397/03/31 17:50","price":921},{"date":"1397/03/31 18:00","price":922},{"date":"1397/03/31 18:10","price":921},{"date":"1397/03/31 18:30","price":919},{"date":"1397/03/31 18:40","price":918},{"date":"1397/03/31 19:00","price":919},{"date":"1397/03/31 19:10","price":918},{"date":"1397/03/31 19:20","price":919},{"date":"1397/03/31 19:30","price":920},{"date":"1397/03/31 19:40","price":922},{"date":"1397/03/31 19:50","price":921},{"date":"1397/03/31 20:00","price":920},{"date":"1397/03/31 20:10","price":921},{"date":"1397/03/31 20:20","price":920}
بروزرسانی در تاریخ 10 فروردین 1399