کمترین: 
1141
بیشترین: 
1171
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1165
زمان: 
3/31 20:20
قیمت کرون دانمارک امروز 31 خرداد 1397
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 31 خرداد 1397 , 1165 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/31 10:20","price":1151},{"date":"1397/03/31 10:50","price":1152},{"date":"1397/03/31 11:00","price":1151},{"date":"1397/03/31 11:20","price":1142},{"date":"1397/03/31 11:40","price":1147},{"date":"1397/03/31 11:50","price":1142},{"date":"1397/03/31 12:00","price":1141},{"date":"1397/03/31 12:10","price":1152},{"date":"1397/03/31 12:30","price":1151},{"date":"1397/03/31 12:40","price":1159},{"date":"1397/03/31 13:00","price":1161},{"date":"1397/03/31 13:10","price":1157},{"date":"1397/03/31 13:20","price":1159},{"date":"1397/03/31 13:30","price":1160},{"date":"1397/03/31 13:40","price":1161},{"date":"1397/03/31 13:50","price":1165},{"date":"1397/03/31 14:10","price":1163},{"date":"1397/03/31 14:20","price":1161},{"date":"1397/03/31 14:40","price":1168},{"date":"1397/03/31 15:20","price":1171},{"date":"1397/03/31 15:40","price":1170},{"date":"1397/03/31 15:50","price":1169},{"date":"1397/03/31 16:10","price":1168},{"date":"1397/03/31 16:20","price":1167},{"date":"1397/03/31 16:30","price":1165},{"date":"1397/03/31 16:40","price":1163},{"date":"1397/03/31 16:50","price":1166},{"date":"1397/03/31 17:00","price":1165},{"date":"1397/03/31 17:10","price":1164},{"date":"1397/03/31 17:30","price":1167},{"date":"1397/03/31 17:50","price":1166},{"date":"1397/03/31 18:00","price":1167},{"date":"1397/03/31 18:10","price":1165},{"date":"1397/03/31 18:20","price":1167},{"date":"1397/03/31 18:30","price":1165},{"date":"1397/03/31 18:40","price":1162},{"date":"1397/03/31 18:50","price":1163},{"date":"1397/03/31 19:00","price":1164},{"date":"1397/03/31 19:10","price":1163},{"date":"1397/03/31 19:30","price":1165},{"date":"1397/03/31 19:40","price":1169},{"date":"1397/03/31 19:50","price":1168},{"date":"1397/03/31 20:00","price":1166},{"date":"1397/03/31 20:20","price":1165}
بروزرسانی در تاریخ 16 خرداد 1399