کمترین: 
1963
بیشترین: 
2020
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1994
زمان: 
3/31 20:20
قیمت ریال عربستان امروز 31 خرداد 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 31 خرداد 1397 , 1994 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/31 10:20","price":1981},{"date":"1397/03/31 11:00","price":1983},{"date":"1397/03/31 11:10","price":1985},{"date":"1397/03/31 11:20","price":1968},{"date":"1397/03/31 11:30","price":1966},{"date":"1397/03/31 11:40","price":1973},{"date":"1397/03/31 11:50","price":1966},{"date":"1397/03/31 12:00","price":1963},{"date":"1397/03/31 12:10","price":1984},{"date":"1397/03/31 12:30","price":1982},{"date":"1397/03/31 12:40","price":1993},{"date":"1397/03/31 13:00","price":1996},{"date":"1397/03/31 13:10","price":1991},{"date":"1397/03/31 13:20","price":1994},{"date":"1397/03/31 13:30","price":1999},{"date":"1397/03/31 13:40","price":2003},{"date":"1397/03/31 13:50","price":2011},{"date":"1397/03/31 14:10","price":2009},{"date":"1397/03/31 14:20","price":2011},{"date":"1397/03/31 14:40","price":2016},{"date":"1397/03/31 15:00","price":2017},{"date":"1397/03/31 15:10","price":2016},{"date":"1397/03/31 15:20","price":2020},{"date":"1397/03/31 15:40","price":2019},{"date":"1397/03/31 15:50","price":2013},{"date":"1397/03/31 16:00","price":2014},{"date":"1397/03/31 16:10","price":2013},{"date":"1397/03/31 16:20","price":2014},{"date":"1397/03/31 16:30","price":2007},{"date":"1397/03/31 16:40","price":2004},{"date":"1397/03/31 16:50","price":2005},{"date":"1397/03/31 17:10","price":2007},{"date":"1397/03/31 17:20","price":2005},{"date":"1397/03/31 17:30","price":2003},{"date":"1397/03/31 17:40","price":2004},{"date":"1397/03/31 17:50","price":1999},{"date":"1397/03/31 18:00","price":2001},{"date":"1397/03/31 18:20","price":2000},{"date":"1397/03/31 18:30","price":1991},{"date":"1397/03/31 18:40","price":1994},{"date":"1397/03/31 19:00","price":1996},{"date":"1397/03/31 19:20","price":1997},{"date":"1397/03/31 19:30","price":1998},{"date":"1397/03/31 19:40","price":1999},{"date":"1397/03/31 19:50","price":1997},{"date":"1397/03/31 20:10","price":1996},{"date":"1397/03/31 20:20","price":1994}
بروزرسانی در تاریخ 16 خرداد 1399