کمترین: 
7381
بیشترین: 
7593
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7544
زمان: 
3/31 20:20
قیمت فرانک سوئیس امروز 31 خرداد 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 31 خرداد 1397 , 7544 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/31 10:20","price":7439},{"date":"1397/03/31 10:30","price":7436},{"date":"1397/03/31 10:40","price":7438},{"date":"1397/03/31 10:50","price":7440},{"date":"1397/03/31 11:00","price":7444},{"date":"1397/03/31 11:10","price":7447},{"date":"1397/03/31 11:20","price":7390},{"date":"1397/03/31 11:30","price":7387},{"date":"1397/03/31 11:40","price":7412},{"date":"1397/03/31 11:50","price":7388},{"date":"1397/03/31 12:00","price":7381},{"date":"1397/03/31 12:10","price":7456},{"date":"1397/03/31 12:30","price":7452},{"date":"1397/03/31 12:40","price":7500},{"date":"1397/03/31 13:00","price":7518},{"date":"1397/03/31 13:10","price":7494},{"date":"1397/03/31 13:20","price":7496},{"date":"1397/03/31 13:30","price":7525},{"date":"1397/03/31 13:40","price":7530},{"date":"1397/03/31 13:50","price":7557},{"date":"1397/03/31 14:10","price":7546},{"date":"1397/03/31 14:20","price":7530},{"date":"1397/03/31 14:40","price":7584},{"date":"1397/03/31 15:00","price":7577},{"date":"1397/03/31 15:10","price":7578},{"date":"1397/03/31 15:20","price":7593},{"date":"1397/03/31 15:40","price":7590},{"date":"1397/03/31 15:50","price":7578},{"date":"1397/03/31 16:00","price":7576},{"date":"1397/03/31 16:10","price":7579},{"date":"1397/03/31 16:20","price":7577},{"date":"1397/03/31 16:30","price":7563},{"date":"1397/03/31 16:40","price":7546},{"date":"1397/03/31 16:50","price":7556},{"date":"1397/03/31 17:00","price":7552},{"date":"1397/03/31 17:20","price":7550},{"date":"1397/03/31 17:30","price":7560},{"date":"1397/03/31 17:40","price":7564},{"date":"1397/03/31 17:50","price":7552},{"date":"1397/03/31 18:00","price":7556},{"date":"1397/03/31 18:10","price":7552},{"date":"1397/03/31 18:20","price":7554},{"date":"1397/03/31 18:30","price":7539},{"date":"1397/03/31 18:40","price":7534},{"date":"1397/03/31 18:50","price":7543},{"date":"1397/03/31 19:00","price":7540},{"date":"1397/03/31 19:10","price":7539},{"date":"1397/03/31 19:20","price":7543},{"date":"1397/03/31 19:30","price":7561},{"date":"1397/03/31 19:40","price":7565},{"date":"1397/03/31 19:50","price":7558},{"date":"1397/03/31 20:00","price":7548},{"date":"1397/03/31 20:10","price":7546},{"date":"1397/03/31 20:20","price":7544}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399