کمترین: 
5030
بیشترین: 
5191
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5143
زمان: 
3/31 20:10
قیمت دلار نیوزیلند امروز 31 خرداد 1397
قیمت دلار نیوزیلنددر تاریخ 31 خرداد 1397 , 5143 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/31 10:20","price":5072},{"date":"1397/03/31 10:30","price":5073},{"date":"1397/03/31 10:40","price":5074},{"date":"1397/03/31 10:50","price":5075},{"date":"1397/03/31 11:00","price":5077},{"date":"1397/03/31 11:10","price":5078},{"date":"1397/03/31 11:20","price":5041},{"date":"1397/03/31 11:30","price":5038},{"date":"1397/03/31 11:40","price":5059},{"date":"1397/03/31 11:50","price":5037},{"date":"1397/03/31 12:00","price":5030},{"date":"1397/03/31 12:10","price":5086},{"date":"1397/03/31 12:40","price":5119},{"date":"1397/03/31 13:00","price":5122},{"date":"1397/03/31 13:10","price":5106},{"date":"1397/03/31 13:20","price":5108},{"date":"1397/03/31 13:30","price":5124},{"date":"1397/03/31 13:40","price":5129},{"date":"1397/03/31 13:50","price":5153},{"date":"1397/03/31 14:10","price":5144},{"date":"1397/03/31 14:20","price":5138},{"date":"1397/03/31 14:40","price":5174},{"date":"1397/03/31 15:00","price":5172},{"date":"1397/03/31 15:10","price":5173},{"date":"1397/03/31 15:20","price":5191},{"date":"1397/03/31 15:40","price":5187},{"date":"1397/03/31 15:50","price":5181},{"date":"1397/03/31 16:00","price":5174},{"date":"1397/03/31 16:10","price":5176},{"date":"1397/03/31 16:20","price":5172},{"date":"1397/03/31 16:30","price":5159},{"date":"1397/03/31 16:40","price":5146},{"date":"1397/03/31 16:50","price":5161},{"date":"1397/03/31 17:00","price":5155},{"date":"1397/03/31 17:10","price":5151},{"date":"1397/03/31 17:20","price":5153},{"date":"1397/03/31 17:30","price":5161},{"date":"1397/03/31 17:40","price":5159},{"date":"1397/03/31 17:50","price":5151},{"date":"1397/03/31 18:00","price":5155},{"date":"1397/03/31 18:10","price":5156},{"date":"1397/03/31 18:20","price":5154},{"date":"1397/03/31 18:30","price":5142},{"date":"1397/03/31 18:40","price":5136},{"date":"1397/03/31 18:50","price":5139},{"date":"1397/03/31 19:00","price":5138},{"date":"1397/03/31 19:10","price":5143},{"date":"1397/03/31 19:30","price":5151},{"date":"1397/03/31 19:40","price":5154},{"date":"1397/03/31 19:50","price":5152},{"date":"1397/03/31 20:00","price":5147},{"date":"1397/03/31 20:10","price":5143}
بروزرسانی در تاریخ 22 فروردین 1399