کمترین: 
5411
بیشترین: 
5582
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5517
زمان: 
3/31 20:20
قیمت دلار استرالیا امروز 31 خرداد 1397
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 31 خرداد 1397 , 5517 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/31 10:20","price":5462},{"date":"1397/03/31 10:40","price":5461},{"date":"1397/03/31 10:50","price":5463},{"date":"1397/03/31 11:00","price":5464},{"date":"1397/03/31 11:10","price":5463},{"date":"1397/03/31 11:20","price":5420},{"date":"1397/03/31 11:30","price":5421},{"date":"1397/03/31 11:40","price":5439},{"date":"1397/03/31 11:50","price":5421},{"date":"1397/03/31 12:00","price":5411},{"date":"1397/03/31 12:10","price":5469},{"date":"1397/03/31 12:30","price":5473},{"date":"1397/03/31 12:40","price":5508},{"date":"1397/03/31 13:00","price":5513},{"date":"1397/03/31 13:10","price":5495},{"date":"1397/03/31 13:20","price":5501},{"date":"1397/03/31 13:30","price":5519},{"date":"1397/03/31 13:40","price":5523},{"date":"1397/03/31 13:50","price":5543},{"date":"1397/03/31 14:10","price":5538},{"date":"1397/03/31 14:20","price":5530},{"date":"1397/03/31 14:40","price":5564},{"date":"1397/03/31 15:00","price":5563},{"date":"1397/03/31 15:10","price":5566},{"date":"1397/03/31 15:20","price":5582},{"date":"1397/03/31 15:40","price":5578},{"date":"1397/03/31 15:50","price":5568},{"date":"1397/03/31 16:00","price":5566},{"date":"1397/03/31 16:10","price":5563},{"date":"1397/03/31 16:20","price":5559},{"date":"1397/03/31 16:30","price":5545},{"date":"1397/03/31 16:40","price":5534},{"date":"1397/03/31 16:50","price":5544},{"date":"1397/03/31 17:10","price":5541},{"date":"1397/03/31 17:20","price":5542},{"date":"1397/03/31 17:30","price":5549},{"date":"1397/03/31 17:50","price":5539},{"date":"1397/03/31 18:00","price":5540},{"date":"1397/03/31 18:10","price":5541},{"date":"1397/03/31 18:20","price":5542},{"date":"1397/03/31 18:30","price":5528},{"date":"1397/03/31 18:40","price":5520},{"date":"1397/03/31 18:50","price":5523},{"date":"1397/03/31 19:00","price":5520},{"date":"1397/03/31 19:10","price":5522},{"date":"1397/03/31 19:20","price":5523},{"date":"1397/03/31 19:30","price":5532},{"date":"1397/03/31 19:40","price":5536},{"date":"1397/03/31 19:50","price":5527},{"date":"1397/03/31 20:00","price":5523},{"date":"1397/03/31 20:10","price":5520},{"date":"1397/03/31 20:20","price":5517}
بروزرسانی در تاریخ 23 فروردین 1399