کمترین: 
5524
بیشترین: 
5686
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5620
زمان: 
3/31 20:20
قیمت دلار کانادا امروز 31 خرداد 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 31 خرداد 1397 , 5620 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/31 10:20","price":5575},{"date":"1397/03/31 10:30","price":5573},{"date":"1397/03/31 10:40","price":5575},{"date":"1397/03/31 10:50","price":5570},{"date":"1397/03/31 11:00","price":5576},{"date":"1397/03/31 11:10","price":5579},{"date":"1397/03/31 11:20","price":5536},{"date":"1397/03/31 11:30","price":5534},{"date":"1397/03/31 11:40","price":5554},{"date":"1397/03/31 11:50","price":5532},{"date":"1397/03/31 12:00","price":5524},{"date":"1397/03/31 12:10","price":5579},{"date":"1397/03/31 12:30","price":5581},{"date":"1397/03/31 12:40","price":5614},{"date":"1397/03/31 13:00","price":5622},{"date":"1397/03/31 13:10","price":5600},{"date":"1397/03/31 13:20","price":5608},{"date":"1397/03/31 13:30","price":5628},{"date":"1397/03/31 13:40","price":5635},{"date":"1397/03/31 13:50","price":5655},{"date":"1397/03/31 14:10","price":5650},{"date":"1397/03/31 14:20","price":5636},{"date":"1397/03/31 14:40","price":5670},{"date":"1397/03/31 15:10","price":5671},{"date":"1397/03/31 15:20","price":5686},{"date":"1397/03/31 15:40","price":5682},{"date":"1397/03/31 15:50","price":5671},{"date":"1397/03/31 16:00","price":5668},{"date":"1397/03/31 16:10","price":5670},{"date":"1397/03/31 16:20","price":5667},{"date":"1397/03/31 16:30","price":5650},{"date":"1397/03/31 16:40","price":5640},{"date":"1397/03/31 16:50","price":5649},{"date":"1397/03/31 17:00","price":5647},{"date":"1397/03/31 17:10","price":5644},{"date":"1397/03/31 17:20","price":5643},{"date":"1397/03/31 17:30","price":5644},{"date":"1397/03/31 17:40","price":5643},{"date":"1397/03/31 17:50","price":5637},{"date":"1397/03/31 18:10","price":5636},{"date":"1397/03/31 18:20","price":5634},{"date":"1397/03/31 18:30","price":5621},{"date":"1397/03/31 18:40","price":5613},{"date":"1397/03/31 18:50","price":5618},{"date":"1397/03/31 19:00","price":5621},{"date":"1397/03/31 19:10","price":5624},{"date":"1397/03/31 19:20","price":5625},{"date":"1397/03/31 19:30","price":5633},{"date":"1397/03/31 19:40","price":5636},{"date":"1397/03/31 19:50","price":5633},{"date":"1397/03/31 20:00","price":5627},{"date":"1397/03/31 20:10","price":5624},{"date":"1397/03/31 20:20","price":5620}
بروزرسانی در تاریخ 10 فروردین 1399