کمترین: 
1131
بیشترین: 
1165
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1151
زمان: 
3/31 20:20
قیمت یوان چین امروز 31 خرداد 1397
قیمت یوان چیندر تاریخ 31 خرداد 1397 , 1151 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/31 10:20","price":1143},{"date":"1397/03/31 11:00","price":1142},{"date":"1397/03/31 11:10","price":1143},{"date":"1397/03/31 11:20","price":1134},{"date":"1397/03/31 11:40","price":1138},{"date":"1397/03/31 11:50","price":1133},{"date":"1397/03/31 12:00","price":1131},{"date":"1397/03/31 12:10","price":1143},{"date":"1397/03/31 12:40","price":1150},{"date":"1397/03/31 13:00","price":1151},{"date":"1397/03/31 13:10","price":1148},{"date":"1397/03/31 13:30","price":1153},{"date":"1397/03/31 13:40","price":1155},{"date":"1397/03/31 13:50","price":1158},{"date":"1397/03/31 14:10","price":1157},{"date":"1397/03/31 14:20","price":1154},{"date":"1397/03/31 14:40","price":1163},{"date":"1397/03/31 15:10","price":1164},{"date":"1397/03/31 15:20","price":1165},{"date":"1397/03/31 15:50","price":1161},{"date":"1397/03/31 16:10","price":1162},{"date":"1397/03/31 16:20","price":1161},{"date":"1397/03/31 16:30","price":1158},{"date":"1397/03/31 16:40","price":1156},{"date":"1397/03/31 16:50","price":1157},{"date":"1397/03/31 17:00","price":1158},{"date":"1397/03/31 17:10","price":1157},{"date":"1397/03/31 17:30","price":1156},{"date":"1397/03/31 17:50","price":1155},{"date":"1397/03/31 18:10","price":1154},{"date":"1397/03/31 18:20","price":1155},{"date":"1397/03/31 18:30","price":1152},{"date":"1397/03/31 18:40","price":1151},{"date":"1397/03/31 18:50","price":1152},{"date":"1397/03/31 19:30","price":1153},{"date":"1397/03/31 19:50","price":1154},{"date":"1397/03/31 20:00","price":1152},{"date":"1397/03/31 20:20","price":1151}
بروزرسانی در تاریخ 17 خرداد 1399