کمترین: 
1546
بیشترین: 
1592
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1578
زمان: 
3/31 20:20
قیمت لیر ترکیه امروز 31 خرداد 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 31 خرداد 1397 , 1578 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/31 10:20","price":1562},{"date":"1397/03/31 10:40","price":1561},{"date":"1397/03/31 10:50","price":1560},{"date":"1397/03/31 11:00","price":1561},{"date":"1397/03/31 11:20","price":1547},{"date":"1397/03/31 11:30","price":1546},{"date":"1397/03/31 11:40","price":1553},{"date":"1397/03/31 11:50","price":1548},{"date":"1397/03/31 12:10","price":1563},{"date":"1397/03/31 12:30","price":1562},{"date":"1397/03/31 12:40","price":1572},{"date":"1397/03/31 13:00","price":1573},{"date":"1397/03/31 13:10","price":1568},{"date":"1397/03/31 13:20","price":1572},{"date":"1397/03/31 13:30","price":1575},{"date":"1397/03/31 13:40","price":1578},{"date":"1397/03/31 13:50","price":1584},{"date":"1397/03/31 14:10","price":1583},{"date":"1397/03/31 14:20","price":1579},{"date":"1397/03/31 14:40","price":1587},{"date":"1397/03/31 15:00","price":1588},{"date":"1397/03/31 15:10","price":1587},{"date":"1397/03/31 15:20","price":1592},{"date":"1397/03/31 15:40","price":1591},{"date":"1397/03/31 15:50","price":1587},{"date":"1397/03/31 16:00","price":1588},{"date":"1397/03/31 16:30","price":1585},{"date":"1397/03/31 16:40","price":1583},{"date":"1397/03/31 16:50","price":1584},{"date":"1397/03/31 17:00","price":1587},{"date":"1397/03/31 17:10","price":1585},{"date":"1397/03/31 17:20","price":1583},{"date":"1397/03/31 17:30","price":1587},{"date":"1397/03/31 17:50","price":1583},{"date":"1397/03/31 18:00","price":1586},{"date":"1397/03/31 18:10","price":1583},{"date":"1397/03/31 18:30","price":1582},{"date":"1397/03/31 18:40","price":1578},{"date":"1397/03/31 18:50","price":1576},{"date":"1397/03/31 19:00","price":1579},{"date":"1397/03/31 19:20","price":1580},{"date":"1397/03/31 19:30","price":1581},{"date":"1397/03/31 19:40","price":1584},{"date":"1397/03/31 19:50","price":1581},{"date":"1397/03/31 20:10","price":1579},{"date":"1397/03/31 20:20","price":1578}
بروزرسانی در تاریخ 16 خرداد 1399