کمترین: 
2003
بیشترین: 
2062
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2037
زمان: 
3/31 20:10
قیمت درهم امارات امروز 31 خرداد 1397
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 31 خرداد 1397 , 2037 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/31 10:20","price":2021},{"date":"1397/03/31 11:00","price":2023},{"date":"1397/03/31 11:10","price":2024},{"date":"1397/03/31 11:20","price":2008},{"date":"1397/03/31 11:30","price":2007},{"date":"1397/03/31 11:40","price":2013},{"date":"1397/03/31 11:50","price":2008},{"date":"1397/03/31 12:00","price":2003},{"date":"1397/03/31 12:10","price":2023},{"date":"1397/03/31 12:40","price":2035},{"date":"1397/03/31 13:00","price":2037},{"date":"1397/03/31 13:10","price":2032},{"date":"1397/03/31 13:20","price":2033},{"date":"1397/03/31 13:30","price":2040},{"date":"1397/03/31 13:40","price":2043},{"date":"1397/03/31 13:50","price":2051},{"date":"1397/03/31 14:10","price":2050},{"date":"1397/03/31 14:20","price":2044},{"date":"1397/03/31 14:40","price":2057},{"date":"1397/03/31 15:00","price":2058},{"date":"1397/03/31 15:10","price":2056},{"date":"1397/03/31 15:20","price":2062},{"date":"1397/03/31 15:40","price":2061},{"date":"1397/03/31 15:50","price":2055},{"date":"1397/03/31 16:10","price":2056},{"date":"1397/03/31 16:20","price":2055},{"date":"1397/03/31 16:30","price":2049},{"date":"1397/03/31 16:40","price":2045},{"date":"1397/03/31 16:50","price":2048},{"date":"1397/03/31 17:00","price":2049},{"date":"1397/03/31 17:10","price":2048},{"date":"1397/03/31 17:20","price":2047},{"date":"1397/03/31 17:30","price":2045},{"date":"1397/03/31 17:40","price":2044},{"date":"1397/03/31 17:50","price":2043},{"date":"1397/03/31 18:10","price":2042},{"date":"1397/03/31 18:30","price":2037},{"date":"1397/03/31 18:40","price":2036},{"date":"1397/03/31 18:50","price":2037},{"date":"1397/03/31 19:10","price":2038},{"date":"1397/03/31 19:20","price":2037},{"date":"1397/03/31 19:30","price":2040},{"date":"1397/03/31 19:40","price":2039},{"date":"1397/03/31 19:50","price":2040},{"date":"1397/03/31 20:00","price":2038},{"date":"1397/03/31 20:10","price":2037}
بروزرسانی در تاریخ 10 فروردین 1399