کمترین: 
11299.6
بیشترین: 
11299.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11299.6
زمان: 
3/31 09:20
قیمت دینار بحرین امروز 31 خرداد 1397
قیمت دینار بحریندر تاریخ 31 خرداد 1397 , 11299.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/31 09:20","price":11299.6}
بروزرسانی در تاریخ 10 فروردین 1399