کمترین: 
6713.9
بیشترین: 
6784.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6720.2
زمان: 
3/31 22:00
قیمت بیت کوین امروز 31 خرداد 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 31 خرداد 1397 , 6720.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/31 00:30","price":6754.3},{"date":"1397/03/31 01:00","price":6749.9},{"date":"1397/03/31 02:00","price":6751.1},{"date":"1397/03/31 02:30","price":6736.1},{"date":"1397/03/31 03:30","price":6713.9},{"date":"1397/03/31 04:30","price":6757},{"date":"1397/03/31 06:30","price":6754.4},{"date":"1397/03/31 07:00","price":6784.8},{"date":"1397/03/31 09:30","price":6760},{"date":"1397/03/31 10:00","price":6751.1},{"date":"1397/03/31 12:30","price":6760},{"date":"1397/03/31 15:30","price":6732.6},{"date":"1397/03/31 16:00","price":6739.6},{"date":"1397/03/31 18:30","price":6728},{"date":"1397/03/31 19:00","price":6726.9},{"date":"1397/03/31 21:30","price":6714},{"date":"1397/03/31 22:00","price":6720.2}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399