کمترین: 
2.954
بیشترین: 
3.005
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.976
زمان: 
3/31 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 31 خرداد 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 31 خرداد 1397 , 2.976 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/31 00:00","price":2.96},{"date":"1397/03/31 00:32","price":2.963},{"date":"1397/03/31 01:32","price":2.965},{"date":"1397/03/31 02:00","price":2.966},{"date":"1397/03/31 03:00","price":2.969},{"date":"1397/03/31 03:32","price":2.966},{"date":"1397/03/31 04:00","price":2.968},{"date":"1397/03/31 05:00","price":2.97},{"date":"1397/03/31 05:32","price":2.969},{"date":"1397/03/31 06:32","price":2.972},{"date":"1397/03/31 07:00","price":2.97},{"date":"1397/03/31 09:32","price":2.969},{"date":"1397/03/31 10:00","price":2.971},{"date":"1397/03/31 11:00","price":2.97},{"date":"1397/03/31 11:32","price":2.969},{"date":"1397/03/31 12:00","price":2.966},{"date":"1397/03/31 12:32","price":2.969},{"date":"1397/03/31 13:00","price":2.974},{"date":"1397/03/31 13:32","price":2.984},{"date":"1397/03/31 14:08","price":2.981},{"date":"1397/03/31 14:32","price":2.986},{"date":"1397/03/31 15:08","price":2.99},{"date":"1397/03/31 15:32","price":2.986},{"date":"1397/03/31 16:32","price":2.994},{"date":"1397/03/31 18:00","price":2.995},{"date":"1397/03/31 18:32","price":3.003},{"date":"1397/03/31 19:00","price":3.005},{"date":"1397/03/31 19:32","price":2.985},{"date":"1397/03/31 20:00","price":2.954},{"date":"1397/03/31 20:32","price":2.955},{"date":"1397/03/31 21:00","price":2.958},{"date":"1397/03/31 21:32","price":2.967},{"date":"1397/03/31 22:00","price":2.973},{"date":"1397/03/31 22:32","price":2.97},{"date":"1397/03/31 23:00","price":2.969},{"date":"1397/03/31 23:32","price":2.976}
بروزرسانی در تاریخ 23 فروردین 1399