کمترین: 
1.9975
بیشترین: 
2.0255
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.0105
زمان: 
3/31 23:32
قیمت بنزین امروز 31 خرداد 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 31 خرداد 1397 , 2.0105 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/31 00:00","price":2.0213},{"date":"1397/03/31 00:32","price":2.0221},{"date":"1397/03/31 01:00","price":2.0202},{"date":"1397/03/31 01:32","price":2.0195},{"date":"1397/03/31 02:00","price":2.0185},{"date":"1397/03/31 03:00","price":2.0215},{"date":"1397/03/31 03:32","price":2.0235},{"date":"1397/03/31 05:00","price":2.0239},{"date":"1397/03/31 05:32","price":2.0245},{"date":"1397/03/31 06:00","price":2.0241},{"date":"1397/03/31 06:32","price":2.0235},{"date":"1397/03/31 07:00","price":2.0255},{"date":"1397/03/31 08:00","price":2.0235},{"date":"1397/03/31 08:32","price":2.0225},{"date":"1397/03/31 09:00","price":2.0195},{"date":"1397/03/31 09:32","price":2.0185},{"date":"1397/03/31 10:00","price":2.0175},{"date":"1397/03/31 10:32","price":2.0171},{"date":"1397/03/31 11:00","price":2.0185},{"date":"1397/03/31 11:32","price":2.0165},{"date":"1397/03/31 12:00","price":2.0156},{"date":"1397/03/31 12:32","price":2.0196},{"date":"1397/03/31 13:00","price":2.0095},{"date":"1397/03/31 13:32","price":2.0028},{"date":"1397/03/31 14:08","price":1.9975},{"date":"1397/03/31 14:32","price":2.0025},{"date":"1397/03/31 15:08","price":2.0115},{"date":"1397/03/31 15:32","price":2.0145},{"date":"1397/03/31 16:00","price":2.0133},{"date":"1397/03/31 16:32","price":2.0113},{"date":"1397/03/31 17:00","price":2.0115},{"date":"1397/03/31 17:32","price":2.014},{"date":"1397/03/31 18:00","price":2.0115},{"date":"1397/03/31 18:32","price":2.0084},{"date":"1397/03/31 19:00","price":2.014},{"date":"1397/03/31 19:32","price":2.0171},{"date":"1397/03/31 20:00","price":2.0145},{"date":"1397/03/31 20:32","price":2.01},{"date":"1397/03/31 21:00","price":2.0115},{"date":"1397/03/31 21:32","price":2.0145},{"date":"1397/03/31 22:00","price":2.0177},{"date":"1397/03/31 22:32","price":2.0137},{"date":"1397/03/31 23:00","price":2.0125},{"date":"1397/03/31 23:32","price":2.0105}
بروزرسانی در تاریخ 23 فروردین 1399