کمترین: 
631.63
بیشترین: 
644.13
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
632.13
زمان: 
3/31 23:32
قیمت گازوئیل امروز 31 خرداد 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 31 خرداد 1397 , 632.13 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/31 00:00","price":641.63},{"date":"1397/03/31 01:00","price":641.13},{"date":"1397/03/31 01:32","price":640.88},{"date":"1397/03/31 02:00","price":640.75},{"date":"1397/03/31 05:00","price":642.88},{"date":"1397/03/31 05:32","price":643.13},{"date":"1397/03/31 06:32","price":643},{"date":"1397/03/31 07:00","price":644.13},{"date":"1397/03/31 08:00","price":643.5},{"date":"1397/03/31 08:32","price":643.25},{"date":"1397/03/31 09:00","price":642.63},{"date":"1397/03/31 09:32","price":642},{"date":"1397/03/31 10:00","price":641.75},{"date":"1397/03/31 10:32","price":641.5},{"date":"1397/03/31 11:00","price":642.13},{"date":"1397/03/31 11:32","price":641.13},{"date":"1397/03/31 12:00","price":639.88},{"date":"1397/03/31 13:00","price":636.75},{"date":"1397/03/31 13:32","price":633.88},{"date":"1397/03/31 14:08","price":632.13},{"date":"1397/03/31 14:32","price":634.25},{"date":"1397/03/31 15:08","price":636.25},{"date":"1397/03/31 15:32","price":636.63},{"date":"1397/03/31 16:00","price":636.38},{"date":"1397/03/31 16:32","price":635.38},{"date":"1397/03/31 17:00","price":635.63},{"date":"1397/03/31 18:00","price":634.5},{"date":"1397/03/31 18:32","price":631.63},{"date":"1397/03/31 19:00","price":633.38},{"date":"1397/03/31 19:32","price":635.63},{"date":"1397/03/31 20:00","price":634.88},{"date":"1397/03/31 20:32","price":633.88},{"date":"1397/03/31 21:00","price":634.63},{"date":"1397/03/31 21:32","price":635.13},{"date":"1397/03/31 22:00","price":636.13},{"date":"1397/03/31 22:32","price":635.63},{"date":"1397/03/31 23:00","price":632.63},{"date":"1397/03/31 23:32","price":632.13}
بروزرسانی در تاریخ 16 خرداد 1399