کمترین: 
2.0707
بیشترین: 
2.1083
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.0726
زمان: 
3/31 23:00
قیمت نفت کوره امروز 31 خرداد 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 31 خرداد 1397 , 2.0726 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/31 00:00","price":2.1014},{"date":"1397/03/31 00:32","price":2.1018},{"date":"1397/03/31 01:00","price":2.1006},{"date":"1397/03/31 01:32","price":2.0988},{"date":"1397/03/31 02:00","price":2.0983},{"date":"1397/03/31 03:00","price":2.1012},{"date":"1397/03/31 03:32","price":2.103},{"date":"1397/03/31 04:00","price":2.1032},{"date":"1397/03/31 04:32","price":2.1034},{"date":"1397/03/31 05:00","price":2.1055},{"date":"1397/03/31 05:32","price":2.1058},{"date":"1397/03/31 06:00","price":2.1053},{"date":"1397/03/31 07:00","price":2.1083},{"date":"1397/03/31 07:32","price":2.1079},{"date":"1397/03/31 08:00","price":2.1059},{"date":"1397/03/31 08:32","price":2.1052},{"date":"1397/03/31 09:00","price":2.1028},{"date":"1397/03/31 09:32","price":2.1009},{"date":"1397/03/31 10:00","price":2.1002},{"date":"1397/03/31 10:32","price":2.0989},{"date":"1397/03/31 11:00","price":2.1009},{"date":"1397/03/31 11:32","price":2.0987},{"date":"1397/03/31 12:00","price":2.0974},{"date":"1397/03/31 12:32","price":2.0953},{"date":"1397/03/31 13:00","price":2.0854},{"date":"1397/03/31 13:32","price":2.0765},{"date":"1397/03/31 14:08","price":2.0707},{"date":"1397/03/31 14:32","price":2.0764},{"date":"1397/03/31 15:08","price":2.0834},{"date":"1397/03/31 15:32","price":2.0848},{"date":"1397/03/31 16:00","price":2.0856},{"date":"1397/03/31 16:32","price":2.0831},{"date":"1397/03/31 17:00","price":2.0842},{"date":"1397/03/31 17:32","price":2.0851},{"date":"1397/03/31 18:00","price":2.0808},{"date":"1397/03/31 18:32","price":2.0724},{"date":"1397/03/31 19:00","price":2.0777},{"date":"1397/03/31 19:32","price":2.0856},{"date":"1397/03/31 20:00","price":2.0803},{"date":"1397/03/31 20:32","price":2.0786},{"date":"1397/03/31 21:00","price":2.0784},{"date":"1397/03/31 21:32","price":2.0814},{"date":"1397/03/31 22:00","price":2.0842},{"date":"1397/03/31 22:32","price":2.0812},{"date":"1397/03/31 23:00","price":2.0726}
بروزرسانی در تاریخ 10 فروردین 1399