کمترین: 
73.02
بیشترین: 
74.67
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
73.07
زمان: 
3/31 23:32
قیمت نفت برنت امروز 31 خرداد 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 31 خرداد 1397 , 73.07 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/31 00:00","price":74.39},{"date":"1397/03/31 00:32","price":74.43},{"date":"1397/03/31 01:00","price":74.27},{"date":"1397/03/31 01:32","price":74.24},{"date":"1397/03/31 02:00","price":74.2},{"date":"1397/03/31 02:32","price":74.28},{"date":"1397/03/31 05:00","price":74.51},{"date":"1397/03/31 05:32","price":74.56},{"date":"1397/03/31 06:00","price":74.55},{"date":"1397/03/31 06:32","price":74.5},{"date":"1397/03/31 07:00","price":74.67},{"date":"1397/03/31 07:32","price":74.61},{"date":"1397/03/31 08:00","price":74.52},{"date":"1397/03/31 08:32","price":74.47},{"date":"1397/03/31 09:00","price":74.41},{"date":"1397/03/31 09:32","price":74.33},{"date":"1397/03/31 10:00","price":74.29},{"date":"1397/03/31 10:32","price":74.25},{"date":"1397/03/31 11:00","price":74.33},{"date":"1397/03/31 11:32","price":74.27},{"date":"1397/03/31 12:00","price":74.06},{"date":"1397/03/31 12:32","price":74.12},{"date":"1397/03/31 13:00","price":73.71},{"date":"1397/03/31 13:32","price":73.3},{"date":"1397/03/31 14:08","price":73.02},{"date":"1397/03/31 14:32","price":73.28},{"date":"1397/03/31 15:08","price":73.58},{"date":"1397/03/31 15:32","price":73.63},{"date":"1397/03/31 16:00","price":73.56},{"date":"1397/03/31 16:32","price":73.46},{"date":"1397/03/31 17:00","price":73.53},{"date":"1397/03/31 18:00","price":73.38},{"date":"1397/03/31 18:32","price":73.16},{"date":"1397/03/31 19:00","price":73.45},{"date":"1397/03/31 19:32","price":73.8},{"date":"1397/03/31 20:00","price":73.72},{"date":"1397/03/31 20:32","price":73.44},{"date":"1397/03/31 21:00","price":73.65},{"date":"1397/03/31 21:32","price":73.68},{"date":"1397/03/31 22:00","price":73.89},{"date":"1397/03/31 22:32","price":73.83},{"date":"1397/03/31 23:00","price":73.28},{"date":"1397/03/31 23:32","price":73.07}
بروزرسانی در تاریخ 10 فروردین 1399