کمترین: 
64.43
بیشترین: 
66.17
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
65.62
زمان: 
3/31 23:32
قیمت نفت سبک امروز 31 خرداد 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 31 خرداد 1397 , 65.62 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/31 00:00","price":65.5},{"date":"1397/03/31 00:32","price":65.56},{"date":"1397/03/31 01:00","price":65.43},{"date":"1397/03/31 01:32","price":65.44},{"date":"1397/03/31 02:00","price":65.37},{"date":"1397/03/31 03:00","price":65.42},{"date":"1397/03/31 03:32","price":65.43},{"date":"1397/03/31 04:00","price":65.44},{"date":"1397/03/31 04:32","price":65.5},{"date":"1397/03/31 05:00","price":65.66},{"date":"1397/03/31 06:00","price":65.6},{"date":"1397/03/31 06:32","price":65.59},{"date":"1397/03/31 07:00","price":65.73},{"date":"1397/03/31 07:32","price":65.72},{"date":"1397/03/31 08:00","price":65.67},{"date":"1397/03/31 08:32","price":65.61},{"date":"1397/03/31 09:00","price":65.58},{"date":"1397/03/31 09:32","price":65.52},{"date":"1397/03/31 10:00","price":65.47},{"date":"1397/03/31 10:32","price":65.44},{"date":"1397/03/31 11:00","price":65.5},{"date":"1397/03/31 11:32","price":65.44},{"date":"1397/03/31 12:00","price":65.34},{"date":"1397/03/31 12:32","price":65.36},{"date":"1397/03/31 13:00","price":65.06},{"date":"1397/03/31 13:32","price":64.72},{"date":"1397/03/31 14:08","price":64.43},{"date":"1397/03/31 14:32","price":64.69},{"date":"1397/03/31 15:08","price":64.77},{"date":"1397/03/31 15:32","price":64.8},{"date":"1397/03/31 16:00","price":64.67},{"date":"1397/03/31 16:32","price":64.69},{"date":"1397/03/31 17:00","price":64.72},{"date":"1397/03/31 17:32","price":65.03},{"date":"1397/03/31 18:00","price":65},{"date":"1397/03/31 18:32","price":64.92},{"date":"1397/03/31 19:00","price":65.39},{"date":"1397/03/31 19:32","price":65.8},{"date":"1397/03/31 20:00","price":65.72},{"date":"1397/03/31 20:32","price":65.42},{"date":"1397/03/31 21:00","price":65.62},{"date":"1397/03/31 21:32","price":65.61},{"date":"1397/03/31 22:00","price":65.89},{"date":"1397/03/31 22:32","price":66.17},{"date":"1397/03/31 23:00","price":65.69},{"date":"1397/03/31 23:32","price":65.62}
بروزرسانی در تاریخ 23 فروردین 1399