کمترین: 
4229
بیشترین: 
4312
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4298
زمان: 
3/30 21:00
قیمت منات آذربایجان امروز 30 خرداد 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 30 خرداد 1397 , 4298 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/30 10:10","price":4229},{"date":"1397/03/30 10:20","price":4230},{"date":"1397/03/30 10:30","price":4231},{"date":"1397/03/30 10:40","price":4233},{"date":"1397/03/30 10:50","price":4232},{"date":"1397/03/30 11:00","price":4234},{"date":"1397/03/30 11:10","price":4232},{"date":"1397/03/30 11:30","price":4301},{"date":"1397/03/30 11:40","price":4304},{"date":"1397/03/30 11:50","price":4292},{"date":"1397/03/30 12:00","price":4291},{"date":"1397/03/30 12:10","price":4283},{"date":"1397/03/30 12:40","price":4312},{"date":"1397/03/30 12:50","price":4307},{"date":"1397/03/30 13:00","price":4294},{"date":"1397/03/30 13:10","price":4283},{"date":"1397/03/30 13:20","price":4265},{"date":"1397/03/30 13:40","price":4269},{"date":"1397/03/30 13:50","price":4260},{"date":"1397/03/30 14:00","price":4275},{"date":"1397/03/30 14:20","price":4271},{"date":"1397/03/30 14:30","price":4285},{"date":"1397/03/30 14:40","price":4286},{"date":"1397/03/30 14:50","price":4277},{"date":"1397/03/30 15:00","price":4278},{"date":"1397/03/30 15:20","price":4262},{"date":"1397/03/30 15:30","price":4260},{"date":"1397/03/30 15:40","price":4265},{"date":"1397/03/30 15:50","price":4263},{"date":"1397/03/30 16:00","price":4260},{"date":"1397/03/30 16:10","price":4254},{"date":"1397/03/30 16:20","price":4255},{"date":"1397/03/30 16:30","price":4256},{"date":"1397/03/30 16:40","price":4254},{"date":"1397/03/30 16:50","price":4266},{"date":"1397/03/30 17:00","price":4264},{"date":"1397/03/30 17:10","price":4275},{"date":"1397/03/30 17:20","price":4286},{"date":"1397/03/30 17:40","price":4291},{"date":"1397/03/30 18:00","price":4288},{"date":"1397/03/30 18:10","price":4291},{"date":"1397/03/30 18:30","price":4294},{"date":"1397/03/30 18:40","price":4292},{"date":"1397/03/30 18:50","price":4294},{"date":"1397/03/30 19:00","price":4291},{"date":"1397/03/30 19:10","price":4295},{"date":"1397/03/30 20:10","price":4297},{"date":"1397/03/30 21:00","price":4298}
بروزرسانی در تاریخ 10 فروردین 1399