کمترین: 
113
بیشترین: 
115
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
115
زمان: 
3/30 17:20
قیمت روبل روسیه امروز 30 خرداد 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 30 خرداد 1397 , 115 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/30 10:10","price":113},{"date":"1397/03/30 11:30","price":115},{"date":"1397/03/30 12:30","price":114},{"date":"1397/03/30 12:40","price":115},{"date":"1397/03/30 13:20","price":114},{"date":"1397/03/30 14:00","price":115},{"date":"1397/03/30 14:20","price":114},{"date":"1397/03/30 14:30","price":115},{"date":"1397/03/30 15:20","price":114},{"date":"1397/03/30 17:20","price":115}
بروزرسانی در تاریخ 16 خرداد 1399