کمترین: 
220
بیشترین: 
225
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
223
زمان: 
3/30 20:10
قیمت بات تایلند امروز 30 خرداد 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 30 خرداد 1397 , 223 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/30 10:10","price":220},{"date":"1397/03/30 10:40","price":221},{"date":"1397/03/30 11:30","price":224},{"date":"1397/03/30 11:40","price":225},{"date":"1397/03/30 11:50","price":224},{"date":"1397/03/30 12:20","price":223},{"date":"1397/03/30 12:40","price":225},{"date":"1397/03/30 13:10","price":222},{"date":"1397/03/30 14:30","price":223},{"date":"1397/03/30 15:20","price":222},{"date":"1397/03/30 16:10","price":221},{"date":"1397/03/30 16:50","price":222},{"date":"1397/03/30 17:20","price":223},{"date":"1397/03/30 19:10","price":224},{"date":"1397/03/30 20:10","price":223}
بروزرسانی در تاریخ 16 خرداد 1399