کمترین: 
5335
بیشترین: 
5436
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5412
زمان: 
3/30 21:00
قیمت دلار سنگاپور امروز 30 خرداد 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 30 خرداد 1397 , 5412 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/30 10:10","price":5337},{"date":"1397/03/30 10:20","price":5335},{"date":"1397/03/30 10:30","price":5336},{"date":"1397/03/30 10:40","price":5335},{"date":"1397/03/30 10:50","price":5338},{"date":"1397/03/30 11:00","price":5336},{"date":"1397/03/30 11:20","price":5338},{"date":"1397/03/30 11:30","price":5423},{"date":"1397/03/30 11:40","price":5427},{"date":"1397/03/30 11:50","price":5413},{"date":"1397/03/30 12:00","price":5411},{"date":"1397/03/30 12:10","price":5401},{"date":"1397/03/30 12:20","price":5399},{"date":"1397/03/30 12:30","price":5401},{"date":"1397/03/30 12:40","price":5436},{"date":"1397/03/30 12:50","price":5432},{"date":"1397/03/30 13:00","price":5412},{"date":"1397/03/30 13:10","price":5382},{"date":"1397/03/30 13:20","price":5380},{"date":"1397/03/30 13:40","price":5390},{"date":"1397/03/30 13:50","price":5372},{"date":"1397/03/30 14:00","price":5386},{"date":"1397/03/30 14:20","price":5379},{"date":"1397/03/30 14:30","price":5408},{"date":"1397/03/30 14:40","price":5395},{"date":"1397/03/30 14:50","price":5386},{"date":"1397/03/30 15:00","price":5387},{"date":"1397/03/30 15:20","price":5377},{"date":"1397/03/30 15:30","price":5369},{"date":"1397/03/30 15:40","price":5367},{"date":"1397/03/30 15:50","price":5368},{"date":"1397/03/30 16:00","price":5365},{"date":"1397/03/30 16:10","price":5359},{"date":"1397/03/30 16:30","price":5361},{"date":"1397/03/30 16:40","price":5359},{"date":"1397/03/30 16:50","price":5372},{"date":"1397/03/30 17:10","price":5385},{"date":"1397/03/30 17:20","price":5396},{"date":"1397/03/30 17:40","price":5406},{"date":"1397/03/30 17:50","price":5407},{"date":"1397/03/30 18:00","price":5404},{"date":"1397/03/30 18:10","price":5408},{"date":"1397/03/30 18:20","price":5404},{"date":"1397/03/30 18:30","price":5408},{"date":"1397/03/30 18:40","price":5410},{"date":"1397/03/30 19:00","price":5404},{"date":"1397/03/30 19:10","price":5411},{"date":"1397/03/30 20:10","price":5409},{"date":"1397/03/30 21:00","price":5412}
بروزرسانی در تاریخ 22 فروردین 1399