کمترین: 
884
بیشترین: 
900
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
900
زمان: 
3/30 21:00
قیمت کرون نروژ امروز 30 خرداد 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 30 خرداد 1397 , 900 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/30 10:10","price":884},{"date":"1397/03/30 10:50","price":885},{"date":"1397/03/30 11:10","price":884},{"date":"1397/03/30 11:30","price":898},{"date":"1397/03/30 11:50","price":896},{"date":"1397/03/30 12:10","price":894},{"date":"1397/03/30 12:20","price":895},{"date":"1397/03/30 12:40","price":900},{"date":"1397/03/30 12:50","price":899},{"date":"1397/03/30 13:00","price":895},{"date":"1397/03/30 13:10","price":891},{"date":"1397/03/30 13:40","price":892},{"date":"1397/03/30 13:50","price":890},{"date":"1397/03/30 14:00","price":893},{"date":"1397/03/30 14:20","price":892},{"date":"1397/03/30 14:30","price":897},{"date":"1397/03/30 14:40","price":895},{"date":"1397/03/30 14:50","price":893},{"date":"1397/03/30 15:00","price":894},{"date":"1397/03/30 15:20","price":892},{"date":"1397/03/30 15:30","price":890},{"date":"1397/03/30 16:00","price":889},{"date":"1397/03/30 16:40","price":888},{"date":"1397/03/30 16:50","price":892},{"date":"1397/03/30 17:00","price":891},{"date":"1397/03/30 17:10","price":894},{"date":"1397/03/30 17:20","price":896},{"date":"1397/03/30 17:40","price":898},{"date":"1397/03/30 18:20","price":897},{"date":"1397/03/30 18:40","price":898},{"date":"1397/03/30 18:50","price":900},{"date":"1397/03/30 19:00","price":897},{"date":"1397/03/30 19:10","price":899},{"date":"1397/03/30 20:10","price":898},{"date":"1397/03/30 21:00","price":900}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399