کمترین: 
1986
بیشترین: 
2021
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2018
زمان: 
3/30 21:00
قیمت ریال قطر امروز 30 خرداد 1397
قیمت ریال قطردر تاریخ 30 خرداد 1397 , 2018 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/30 10:10","price":1987},{"date":"1397/03/30 10:20","price":1986},{"date":"1397/03/30 10:50","price":1987},{"date":"1397/03/30 11:30","price":2019},{"date":"1397/03/30 11:40","price":2021},{"date":"1397/03/30 11:50","price":2016},{"date":"1397/03/30 12:00","price":2019},{"date":"1397/03/30 12:10","price":2013},{"date":"1397/03/30 12:20","price":2010},{"date":"1397/03/30 12:30","price":2011},{"date":"1397/03/30 13:10","price":2005},{"date":"1397/03/30 13:20","price":2011},{"date":"1397/03/30 13:40","price":2009},{"date":"1397/03/30 13:50","price":2004},{"date":"1397/03/30 14:00","price":2008},{"date":"1397/03/30 14:20","price":2003},{"date":"1397/03/30 14:30","price":2007},{"date":"1397/03/30 14:50","price":2008},{"date":"1397/03/30 15:20","price":2004},{"date":"1397/03/30 15:30","price":2001},{"date":"1397/03/30 16:00","price":2000},{"date":"1397/03/30 16:10","price":1997},{"date":"1397/03/30 16:50","price":2002},{"date":"1397/03/30 17:20","price":2011},{"date":"1397/03/30 17:40","price":2016},{"date":"1397/03/30 17:50","price":2014},{"date":"1397/03/30 18:20","price":2013},{"date":"1397/03/30 18:30","price":2015},{"date":"1397/03/30 19:00","price":2013},{"date":"1397/03/30 19:10","price":2017},{"date":"1397/03/30 20:10","price":2016},{"date":"1397/03/30 21:00","price":2018}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399