کمترین: 
1930
بیشترین: 
1967
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1961
زمان: 
3/30 21:00
قیمت ریال عربستان امروز 30 خرداد 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 30 خرداد 1397 , 1961 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/30 10:10","price":1930},{"date":"1397/03/30 10:20","price":1931},{"date":"1397/03/30 11:00","price":1932},{"date":"1397/03/30 11:10","price":1931},{"date":"1397/03/30 11:20","price":1932},{"date":"1397/03/30 11:30","price":1962},{"date":"1397/03/30 11:40","price":1964},{"date":"1397/03/30 11:50","price":1958},{"date":"1397/03/30 12:10","price":1954},{"date":"1397/03/30 12:40","price":1967},{"date":"1397/03/30 12:50","price":1965},{"date":"1397/03/30 13:00","price":1959},{"date":"1397/03/30 13:10","price":1954},{"date":"1397/03/30 13:20","price":1946},{"date":"1397/03/30 13:40","price":1947},{"date":"1397/03/30 13:50","price":1943},{"date":"1397/03/30 14:00","price":1951},{"date":"1397/03/30 14:20","price":1948},{"date":"1397/03/30 14:30","price":1955},{"date":"1397/03/30 14:40","price":1956},{"date":"1397/03/30 14:50","price":1951},{"date":"1397/03/30 15:20","price":1948},{"date":"1397/03/30 15:30","price":1943},{"date":"1397/03/30 15:40","price":1946},{"date":"1397/03/30 15:50","price":1945},{"date":"1397/03/30 16:00","price":1943},{"date":"1397/03/30 16:10","price":1940},{"date":"1397/03/30 16:20","price":1941},{"date":"1397/03/30 16:30","price":1942},{"date":"1397/03/30 16:40","price":1940},{"date":"1397/03/30 16:50","price":1946},{"date":"1397/03/30 17:00","price":1945},{"date":"1397/03/30 17:10","price":1950},{"date":"1397/03/30 17:20","price":1955},{"date":"1397/03/30 17:40","price":1960},{"date":"1397/03/30 17:50","price":1958},{"date":"1397/03/30 18:00","price":1956},{"date":"1397/03/30 18:10","price":1958},{"date":"1397/03/30 18:40","price":1959},{"date":"1397/03/30 19:00","price":1958},{"date":"1397/03/30 19:10","price":1960},{"date":"1397/03/30 20:10","price":1959},{"date":"1397/03/30 21:00","price":1961}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399