کمترین: 
7261
بیشترین: 
7400
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7383
زمان: 
3/30 21:00
قیمت فرانک سوئیس امروز 30 خرداد 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 30 خرداد 1397 , 7383 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/30 10:10","price":7264},{"date":"1397/03/30 10:20","price":7263},{"date":"1397/03/30 10:40","price":7261},{"date":"1397/03/30 10:50","price":7268},{"date":"1397/03/30 11:00","price":7266},{"date":"1397/03/30 11:10","price":7267},{"date":"1397/03/30 11:30","price":7387},{"date":"1397/03/30 11:40","price":7390},{"date":"1397/03/30 11:50","price":7369},{"date":"1397/03/30 12:00","price":7373},{"date":"1397/03/30 12:10","price":7361},{"date":"1397/03/30 12:20","price":7353},{"date":"1397/03/30 12:30","price":7356},{"date":"1397/03/30 12:40","price":7400},{"date":"1397/03/30 12:50","price":7395},{"date":"1397/03/30 13:00","price":7362},{"date":"1397/03/30 13:10","price":7327},{"date":"1397/03/30 13:20","price":7326},{"date":"1397/03/30 13:40","price":7341},{"date":"1397/03/30 13:50","price":7319},{"date":"1397/03/30 14:00","price":7339},{"date":"1397/03/30 14:20","price":7325},{"date":"1397/03/30 14:30","price":7367},{"date":"1397/03/30 14:40","price":7354},{"date":"1397/03/30 14:50","price":7339},{"date":"1397/03/30 15:00","price":7341},{"date":"1397/03/30 15:20","price":7316},{"date":"1397/03/30 15:30","price":7305},{"date":"1397/03/30 15:40","price":7303},{"date":"1397/03/30 15:50","price":7307},{"date":"1397/03/30 16:00","price":7303},{"date":"1397/03/30 16:10","price":7294},{"date":"1397/03/30 16:20","price":7296},{"date":"1397/03/30 16:30","price":7302},{"date":"1397/03/30 16:40","price":7298},{"date":"1397/03/30 16:50","price":7326},{"date":"1397/03/30 17:00","price":7319},{"date":"1397/03/30 17:10","price":7325},{"date":"1397/03/30 17:20","price":7360},{"date":"1397/03/30 17:40","price":7374},{"date":"1397/03/30 17:50","price":7372},{"date":"1397/03/30 18:00","price":7371},{"date":"1397/03/30 18:10","price":7375},{"date":"1397/03/30 18:20","price":7374},{"date":"1397/03/30 18:30","price":7380},{"date":"1397/03/30 18:40","price":7384},{"date":"1397/03/30 18:50","price":7388},{"date":"1397/03/30 19:00","price":7374},{"date":"1397/03/30 19:10","price":7389},{"date":"1397/03/30 20:10","price":7377},{"date":"1397/03/30 21:00","price":7383}
بروزرسانی در تاریخ 10 فروردین 1399