کمترین: 
4996
بیشترین: 
5086
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5054
زمان: 
3/30 21:00
قیمت دلار نیوزیلند امروز 30 خرداد 1397
قیمت دلار نیوزیلنددر تاریخ 30 خرداد 1397 , 5054 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/30 10:10","price":5000},{"date":"1397/03/30 10:20","price":4997},{"date":"1397/03/30 10:30","price":4996},{"date":"1397/03/30 10:40","price":4997},{"date":"1397/03/30 10:50","price":4999},{"date":"1397/03/30 11:00","price":4996},{"date":"1397/03/30 11:10","price":4997},{"date":"1397/03/30 11:20","price":5001},{"date":"1397/03/30 11:30","price":5081},{"date":"1397/03/30 11:40","price":5083},{"date":"1397/03/30 11:50","price":5071},{"date":"1397/03/30 12:00","price":5068},{"date":"1397/03/30 12:10","price":5057},{"date":"1397/03/30 12:20","price":5056},{"date":"1397/03/30 12:30","price":5055},{"date":"1397/03/30 12:40","price":5086},{"date":"1397/03/30 12:50","price":5081},{"date":"1397/03/30 13:00","price":5063},{"date":"1397/03/30 13:10","price":5033},{"date":"1397/03/30 13:20","price":5030},{"date":"1397/03/30 13:40","price":5036},{"date":"1397/03/30 13:50","price":5021},{"date":"1397/03/30 14:00","price":5038},{"date":"1397/03/30 14:20","price":5032},{"date":"1397/03/30 14:30","price":5060},{"date":"1397/03/30 14:40","price":5048},{"date":"1397/03/30 14:50","price":5037},{"date":"1397/03/30 15:00","price":5038},{"date":"1397/03/30 15:20","price":5031},{"date":"1397/03/30 15:30","price":5021},{"date":"1397/03/30 15:40","price":5018},{"date":"1397/03/30 15:50","price":5019},{"date":"1397/03/30 16:00","price":5017},{"date":"1397/03/30 16:10","price":5008},{"date":"1397/03/30 16:20","price":5007},{"date":"1397/03/30 16:30","price":5012},{"date":"1397/03/30 16:40","price":5003},{"date":"1397/03/30 16:50","price":5015},{"date":"1397/03/30 17:00","price":5010},{"date":"1397/03/30 17:10","price":5026},{"date":"1397/03/30 17:20","price":5035},{"date":"1397/03/30 17:40","price":5048},{"date":"1397/03/30 17:50","price":5050},{"date":"1397/03/30 18:00","price":5047},{"date":"1397/03/30 18:10","price":5049},{"date":"1397/03/30 18:20","price":5043},{"date":"1397/03/30 18:30","price":5045},{"date":"1397/03/30 18:40","price":5049},{"date":"1397/03/30 18:50","price":5058},{"date":"1397/03/30 19:00","price":5043},{"date":"1397/03/30 19:10","price":5050},{"date":"1397/03/30 20:10","price":5043},{"date":"1397/03/30 21:00","price":5054}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399