کمترین: 
5353
بیشترین: 
5453
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5422
زمان: 
3/30 21:00
قیمت دلار استرالیا امروز 30 خرداد 1397
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 30 خرداد 1397 , 5422 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/30 10:10","price":5359},{"date":"1397/03/30 10:20","price":5354},{"date":"1397/03/30 10:30","price":5358},{"date":"1397/03/30 10:40","price":5354},{"date":"1397/03/30 10:50","price":5355},{"date":"1397/03/30 11:00","price":5353},{"date":"1397/03/30 11:20","price":5359},{"date":"1397/03/30 11:30","price":5444},{"date":"1397/03/30 11:40","price":5447},{"date":"1397/03/30 11:50","price":5436},{"date":"1397/03/30 12:00","price":5433},{"date":"1397/03/30 12:10","price":5424},{"date":"1397/03/30 12:20","price":5419},{"date":"1397/03/30 12:40","price":5453},{"date":"1397/03/30 12:50","price":5447},{"date":"1397/03/30 13:00","price":5427},{"date":"1397/03/30 13:10","price":5394},{"date":"1397/03/30 13:20","price":5393},{"date":"1397/03/30 13:40","price":5403},{"date":"1397/03/30 13:50","price":5385},{"date":"1397/03/30 14:00","price":5402},{"date":"1397/03/30 14:20","price":5397},{"date":"1397/03/30 14:30","price":5427},{"date":"1397/03/30 14:40","price":5416},{"date":"1397/03/30 14:50","price":5405},{"date":"1397/03/30 15:20","price":5398},{"date":"1397/03/30 15:30","price":5389},{"date":"1397/03/30 15:40","price":5388},{"date":"1397/03/30 15:50","price":5389},{"date":"1397/03/30 16:00","price":5382},{"date":"1397/03/30 16:10","price":5374},{"date":"1397/03/30 16:20","price":5379},{"date":"1397/03/30 16:30","price":5381},{"date":"1397/03/30 16:40","price":5373},{"date":"1397/03/30 16:50","price":5386},{"date":"1397/03/30 17:00","price":5384},{"date":"1397/03/30 17:20","price":5411},{"date":"1397/03/30 17:40","price":5425},{"date":"1397/03/30 17:50","price":5422},{"date":"1397/03/30 18:00","price":5420},{"date":"1397/03/30 18:20","price":5412},{"date":"1397/03/30 18:30","price":5413},{"date":"1397/03/30 18:40","price":5416},{"date":"1397/03/30 18:50","price":5419},{"date":"1397/03/30 19:00","price":5412},{"date":"1397/03/30 19:10","price":5422},{"date":"1397/03/30 20:10","price":5415},{"date":"1397/03/30 21:00","price":5422}
بروزرسانی در تاریخ 22 فروردین 1399