کمترین: 
5445
بیشترین: 
5545
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5527
زمان: 
3/30 21:00
قیمت دلار کانادا امروز 30 خرداد 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 30 خرداد 1397 , 5527 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/30 10:10","price":5447},{"date":"1397/03/30 10:20","price":5445},{"date":"1397/03/30 10:30","price":5449},{"date":"1397/03/30 10:40","price":5448},{"date":"1397/03/30 10:50","price":5450},{"date":"1397/03/30 11:00","price":5448},{"date":"1397/03/30 11:10","price":5449},{"date":"1397/03/30 11:20","price":5448},{"date":"1397/03/30 11:30","price":5534},{"date":"1397/03/30 11:40","price":5539},{"date":"1397/03/30 11:50","price":5527},{"date":"1397/03/30 12:00","price":5522},{"date":"1397/03/30 12:10","price":5515},{"date":"1397/03/30 12:20","price":5508},{"date":"1397/03/30 12:30","price":5511},{"date":"1397/03/30 12:40","price":5545},{"date":"1397/03/30 12:50","price":5540},{"date":"1397/03/30 13:00","price":5521},{"date":"1397/03/30 13:10","price":5493},{"date":"1397/03/30 13:20","price":5494},{"date":"1397/03/30 13:40","price":5504},{"date":"1397/03/30 13:50","price":5488},{"date":"1397/03/30 14:00","price":5505},{"date":"1397/03/30 14:20","price":5495},{"date":"1397/03/30 14:30","price":5524},{"date":"1397/03/30 14:40","price":5513},{"date":"1397/03/30 14:50","price":5500},{"date":"1397/03/30 15:20","price":5492},{"date":"1397/03/30 15:30","price":5482},{"date":"1397/03/30 15:40","price":5481},{"date":"1397/03/30 15:50","price":5479},{"date":"1397/03/30 16:00","price":5477},{"date":"1397/03/30 16:10","price":5470},{"date":"1397/03/30 16:20","price":5473},{"date":"1397/03/30 16:30","price":5478},{"date":"1397/03/30 16:40","price":5467},{"date":"1397/03/30 16:50","price":5485},{"date":"1397/03/30 17:00","price":5484},{"date":"1397/03/30 17:10","price":5485},{"date":"1397/03/30 17:20","price":5511},{"date":"1397/03/30 17:40","price":5524},{"date":"1397/03/30 18:00","price":5523},{"date":"1397/03/30 18:10","price":5526},{"date":"1397/03/30 18:20","price":5518},{"date":"1397/03/30 18:30","price":5522},{"date":"1397/03/30 18:40","price":5527},{"date":"1397/03/30 18:50","price":5526},{"date":"1397/03/30 19:00","price":5518},{"date":"1397/03/30 19:10","price":5524},{"date":"1397/03/30 20:10","price":5525},{"date":"1397/03/30 21:00","price":5527}
بروزرسانی در تاریخ 22 فروردین 1399