کمترین: 
1117
بیشترین: 
1140
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1135
زمان: 
3/30 21:00
قیمت یوان چین امروز 30 خرداد 1397
قیمت یوان چیندر تاریخ 30 خرداد 1397 , 1135 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/30 10:10","price":1117},{"date":"1397/03/30 10:40","price":1119},{"date":"1397/03/30 10:50","price":1118},{"date":"1397/03/30 11:10","price":1119},{"date":"1397/03/30 11:20","price":1118},{"date":"1397/03/30 11:30","price":1137},{"date":"1397/03/30 11:50","price":1135},{"date":"1397/03/30 12:00","price":1134},{"date":"1397/03/30 12:10","price":1133},{"date":"1397/03/30 12:20","price":1132},{"date":"1397/03/30 12:30","price":1133},{"date":"1397/03/30 12:40","price":1140},{"date":"1397/03/30 12:50","price":1139},{"date":"1397/03/30 13:00","price":1134},{"date":"1397/03/30 13:10","price":1128},{"date":"1397/03/30 13:40","price":1130},{"date":"1397/03/30 13:50","price":1126},{"date":"1397/03/30 14:00","price":1130},{"date":"1397/03/30 14:20","price":1127},{"date":"1397/03/30 14:30","price":1134},{"date":"1397/03/30 14:40","price":1133},{"date":"1397/03/30 14:50","price":1130},{"date":"1397/03/30 15:20","price":1127},{"date":"1397/03/30 15:30","price":1125},{"date":"1397/03/30 15:50","price":1126},{"date":"1397/03/30 16:00","price":1125},{"date":"1397/03/30 16:10","price":1123},{"date":"1397/03/30 16:20","price":1124},{"date":"1397/03/30 16:40","price":1123},{"date":"1397/03/30 16:50","price":1126},{"date":"1397/03/30 17:10","price":1127},{"date":"1397/03/30 17:20","price":1132},{"date":"1397/03/30 17:40","price":1134},{"date":"1397/03/30 17:50","price":1133},{"date":"1397/03/30 18:20","price":1132},{"date":"1397/03/30 18:30","price":1134},{"date":"1397/03/30 19:00","price":1132},{"date":"1397/03/30 19:10","price":1135},{"date":"1397/03/30 20:10","price":1134},{"date":"1397/03/30 21:00","price":1135}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398