کمترین: 
1522
بیشترین: 
1552
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1550
زمان: 
3/30 21:00
قیمت لیر ترکیه امروز 30 خرداد 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 30 خرداد 1397 , 1550 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/30 10:10","price":1522},{"date":"1397/03/30 10:20","price":1527},{"date":"1397/03/30 10:30","price":1525},{"date":"1397/03/30 10:40","price":1523},{"date":"1397/03/30 11:00","price":1525},{"date":"1397/03/30 11:10","price":1524},{"date":"1397/03/30 11:20","price":1523},{"date":"1397/03/30 11:30","price":1545},{"date":"1397/03/30 11:40","price":1543},{"date":"1397/03/30 11:50","price":1541},{"date":"1397/03/30 12:10","price":1539},{"date":"1397/03/30 12:20","price":1540},{"date":"1397/03/30 12:40","price":1552},{"date":"1397/03/30 12:50","price":1550},{"date":"1397/03/30 13:00","price":1545},{"date":"1397/03/30 13:10","price":1540},{"date":"1397/03/30 13:20","price":1533},{"date":"1397/03/30 13:40","price":1534},{"date":"1397/03/30 13:50","price":1530},{"date":"1397/03/30 14:00","price":1537},{"date":"1397/03/30 14:20","price":1535},{"date":"1397/03/30 14:30","price":1541},{"date":"1397/03/30 14:40","price":1542},{"date":"1397/03/30 14:50","price":1540},{"date":"1397/03/30 15:00","price":1539},{"date":"1397/03/30 15:20","price":1537},{"date":"1397/03/30 15:30","price":1533},{"date":"1397/03/30 15:40","price":1534},{"date":"1397/03/30 16:00","price":1532},{"date":"1397/03/30 16:10","price":1531},{"date":"1397/03/30 16:20","price":1533},{"date":"1397/03/30 16:30","price":1534},{"date":"1397/03/30 16:40","price":1533},{"date":"1397/03/30 16:50","price":1537},{"date":"1397/03/30 17:00","price":1536},{"date":"1397/03/30 17:10","price":1540},{"date":"1397/03/30 17:20","price":1545},{"date":"1397/03/30 17:40","price":1549},{"date":"1397/03/30 18:00","price":1548},{"date":"1397/03/30 18:10","price":1551},{"date":"1397/03/30 18:20","price":1550},{"date":"1397/03/30 18:30","price":1548},{"date":"1397/03/30 18:40","price":1550},{"date":"1397/03/30 19:10","price":1549},{"date":"1397/03/30 21:00","price":1550}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398