کمترین: 
1969
بیشترین: 
2007
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2001
زمان: 
3/30 21:00
قیمت درهم امارات امروز 30 خرداد 1397
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 30 خرداد 1397 , 2001 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/30 10:10","price":1970},{"date":"1397/03/30 10:20","price":1969},{"date":"1397/03/30 10:30","price":1970},{"date":"1397/03/30 11:10","price":1971},{"date":"1397/03/30 11:20","price":1970},{"date":"1397/03/30 11:30","price":2002},{"date":"1397/03/30 11:40","price":2004},{"date":"1397/03/30 11:50","price":1999},{"date":"1397/03/30 12:00","price":1998},{"date":"1397/03/30 12:10","price":1996},{"date":"1397/03/30 12:20","price":1994},{"date":"1397/03/30 12:30","price":1993},{"date":"1397/03/30 12:40","price":2007},{"date":"1397/03/30 12:50","price":2006},{"date":"1397/03/30 13:00","price":2000},{"date":"1397/03/30 13:10","price":1988},{"date":"1397/03/30 13:20","price":1994},{"date":"1397/03/30 13:40","price":1992},{"date":"1397/03/30 13:50","price":1985},{"date":"1397/03/30 14:00","price":1991},{"date":"1397/03/30 14:20","price":1989},{"date":"1397/03/30 14:30","price":1999},{"date":"1397/03/30 14:40","price":1995},{"date":"1397/03/30 14:50","price":1992},{"date":"1397/03/30 15:00","price":1991},{"date":"1397/03/30 15:20","price":1987},{"date":"1397/03/30 15:30","price":1984},{"date":"1397/03/30 15:50","price":1985},{"date":"1397/03/30 16:00","price":1983},{"date":"1397/03/30 16:10","price":1980},{"date":"1397/03/30 16:20","price":1981},{"date":"1397/03/30 16:30","price":1982},{"date":"1397/03/30 16:40","price":1979},{"date":"1397/03/30 16:50","price":1986},{"date":"1397/03/30 17:00","price":1985},{"date":"1397/03/30 17:20","price":1994},{"date":"1397/03/30 17:40","price":1999},{"date":"1397/03/30 17:50","price":1998},{"date":"1397/03/30 18:00","price":1997},{"date":"1397/03/30 18:30","price":1999},{"date":"1397/03/30 18:40","price":1998},{"date":"1397/03/30 18:50","price":1999},{"date":"1397/03/30 19:00","price":1997},{"date":"1397/03/30 19:10","price":2000},{"date":"1397/03/30 20:10","price":1999},{"date":"1397/03/30 21:00","price":2001}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398