کمترین: 
106787.4
بیشترین: 
108879.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
108872.9
زمان: 
3/30 15:40
قیمت شاخص بورس امروز 30 خرداد 1397
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 30 خرداد 1397 , 108872.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/30 09:30","price":106787.4},{"date":"1397/03/30 12:30","price":108879.3},{"date":"1397/03/30 12:40","price":108872.6},{"date":"1397/03/30 15:30","price":108872.7},{"date":"1397/03/30 15:40","price":108872.9}
بروزرسانی در تاریخ 24 مهر 1398