کمترین: 
11292.5
بیشترین: 
11292.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11292.5
زمان: 
3/30 09:10
قیمت دینار بحرین امروز 30 خرداد 1397
قیمت دینار بحریندر تاریخ 30 خرداد 1397 , 11292.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/30 09:10","price":11292.5}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398