کمترین: 
64.88
بیشترین: 
66.06
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
65.52
زمان: 
3/30 23:32
قیمت نفت سبک امروز 30 خرداد 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 30 خرداد 1397 , 65.52 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/30 00:32","price":64.97},{"date":"1397/03/30 01:00","price":64.92},{"date":"1397/03/30 01:32","price":64.91},{"date":"1397/03/30 02:32","price":64.88},{"date":"1397/03/30 03:00","price":64.95},{"date":"1397/03/30 03:32","price":64.97},{"date":"1397/03/30 04:00","price":65.09},{"date":"1397/03/30 04:32","price":65.11},{"date":"1397/03/30 05:00","price":65.17},{"date":"1397/03/30 05:32","price":65.09},{"date":"1397/03/30 06:00","price":65.15},{"date":"1397/03/30 06:32","price":65.14},{"date":"1397/03/30 07:00","price":65.15},{"date":"1397/03/30 07:32","price":65.16},{"date":"1397/03/30 08:00","price":65.08},{"date":"1397/03/30 08:32","price":65.14},{"date":"1397/03/30 09:00","price":65.13},{"date":"1397/03/30 09:32","price":65.12},{"date":"1397/03/30 10:00","price":65.17},{"date":"1397/03/30 10:32","price":65.3},{"date":"1397/03/30 11:00","price":65.23},{"date":"1397/03/30 11:32","price":65.25},{"date":"1397/03/30 12:00","price":65.44},{"date":"1397/03/30 12:32","price":65.47},{"date":"1397/03/30 13:00","price":65.39},{"date":"1397/03/30 13:32","price":65.36},{"date":"1397/03/30 14:00","price":65.31},{"date":"1397/03/30 14:32","price":65.33},{"date":"1397/03/30 15:00","price":65.3},{"date":"1397/03/30 15:32","price":64.88},{"date":"1397/03/30 16:00","price":64.97},{"date":"1397/03/30 16:32","price":65.05},{"date":"1397/03/30 17:00","price":65.06},{"date":"1397/03/30 17:32","price":65.47},{"date":"1397/03/30 18:00","price":65.75},{"date":"1397/03/30 18:32","price":65.92},{"date":"1397/03/30 19:00","price":65.72},{"date":"1397/03/30 20:00","price":65.59},{"date":"1397/03/30 21:00","price":65.41},{"date":"1397/03/30 21:32","price":65.08},{"date":"1397/03/30 22:00","price":65.33},{"date":"1397/03/30 22:32","price":65.78},{"date":"1397/03/30 23:00","price":66.06},{"date":"1397/03/30 23:32","price":65.52}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398