کمترین: 
2.912
بیشترین: 
2.965
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.962
زمان: 
3/30 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 30 خرداد 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 30 خرداد 1397 , 2.962 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/30 00:00","price":2.913},{"date":"1397/03/30 01:00","price":2.912},{"date":"1397/03/30 01:32","price":2.917},{"date":"1397/03/30 02:32","price":2.914},{"date":"1397/03/30 03:00","price":2.917},{"date":"1397/03/30 04:00","price":2.915},{"date":"1397/03/30 04:32","price":2.914},{"date":"1397/03/30 05:00","price":2.917},{"date":"1397/03/30 06:00","price":2.919},{"date":"1397/03/30 07:00","price":2.915},{"date":"1397/03/30 07:32","price":2.914},{"date":"1397/03/30 08:00","price":2.913},{"date":"1397/03/30 09:00","price":2.914},{"date":"1397/03/30 09:32","price":2.917},{"date":"1397/03/30 10:00","price":2.918},{"date":"1397/03/30 10:32","price":2.923},{"date":"1397/03/30 11:00","price":2.925},{"date":"1397/03/30 12:00","price":2.92},{"date":"1397/03/30 12:32","price":2.918},{"date":"1397/03/30 13:00","price":2.922},{"date":"1397/03/30 13:32","price":2.923},{"date":"1397/03/30 14:00","price":2.914},{"date":"1397/03/30 14:32","price":2.915},{"date":"1397/03/30 15:00","price":2.917},{"date":"1397/03/30 15:32","price":2.923},{"date":"1397/03/30 16:00","price":2.938},{"date":"1397/03/30 16:32","price":2.933},{"date":"1397/03/30 17:00","price":2.931},{"date":"1397/03/30 18:00","price":2.948},{"date":"1397/03/30 18:32","price":2.956},{"date":"1397/03/30 19:00","price":2.955},{"date":"1397/03/30 19:32","price":2.958},{"date":"1397/03/30 20:00","price":2.962},{"date":"1397/03/30 20:32","price":2.965},{"date":"1397/03/30 21:00","price":2.958},{"date":"1397/03/30 21:32","price":2.949},{"date":"1397/03/30 22:00","price":2.957},{"date":"1397/03/30 22:32","price":2.963},{"date":"1397/03/30 23:00","price":2.96},{"date":"1397/03/30 23:32","price":2.962}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398