کمترین: 
2.005
بیشترین: 
2.0448
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.0198
زمان: 
3/30 23:32
قیمت بنزین امروز 30 خرداد 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 30 خرداد 1397 , 2.0198 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/30 00:00","price":2.0394},{"date":"1397/03/30 00:32","price":2.0393},{"date":"1397/03/30 01:00","price":2.04},{"date":"1397/03/30 01:32","price":2.0298},{"date":"1397/03/30 02:32","price":2.031},{"date":"1397/03/30 03:00","price":2.0355},{"date":"1397/03/30 03:32","price":2.0365},{"date":"1397/03/30 04:00","price":2.038},{"date":"1397/03/30 04:32","price":2.0375},{"date":"1397/03/30 05:00","price":2.0405},{"date":"1397/03/30 05:32","price":2.0385},{"date":"1397/03/30 06:00","price":2.0395},{"date":"1397/03/30 07:00","price":2.039},{"date":"1397/03/30 08:00","price":2.0365},{"date":"1397/03/30 08:32","price":2.0375},{"date":"1397/03/30 09:00","price":2.0365},{"date":"1397/03/30 09:32","price":2.0355},{"date":"1397/03/30 10:00","price":2.0365},{"date":"1397/03/30 10:32","price":2.0385},{"date":"1397/03/30 11:00","price":2.0375},{"date":"1397/03/30 11:32","price":2.0395},{"date":"1397/03/30 12:00","price":2.0419},{"date":"1397/03/30 12:32","price":2.0448},{"date":"1397/03/30 13:00","price":2.0445},{"date":"1397/03/30 13:32","price":2.0378},{"date":"1397/03/30 14:00","price":2.0355},{"date":"1397/03/30 14:32","price":2.041},{"date":"1397/03/30 15:00","price":2.0395},{"date":"1397/03/30 15:32","price":2.0301},{"date":"1397/03/30 16:00","price":2.0267},{"date":"1397/03/30 16:32","price":2.029},{"date":"1397/03/30 17:00","price":2.0267},{"date":"1397/03/30 17:32","price":2.0315},{"date":"1397/03/30 18:00","price":2.0335},{"date":"1397/03/30 18:32","price":2.0355},{"date":"1397/03/30 19:00","price":2.0346},{"date":"1397/03/30 19:32","price":2.034},{"date":"1397/03/30 20:00","price":2.0188},{"date":"1397/03/30 20:32","price":2.023},{"date":"1397/03/30 21:00","price":2.014},{"date":"1397/03/30 21:32","price":2.005},{"date":"1397/03/30 22:00","price":2.0175},{"date":"1397/03/30 22:32","price":2.0255},{"date":"1397/03/30 23:00","price":2.0265},{"date":"1397/03/30 23:32","price":2.0198}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398