کمترین: 
640.13
بیشترین: 
653.88
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
641.88
زمان: 
3/30 23:32
قیمت گازوئیل امروز 30 خرداد 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 30 خرداد 1397 , 641.88 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/30 00:00","price":650},{"date":"1397/03/30 00:32","price":649.88},{"date":"1397/03/30 01:00","price":649.38},{"date":"1397/03/30 01:32","price":648.13},{"date":"1397/03/30 02:32","price":648.25},{"date":"1397/03/30 05:00","price":650.38},{"date":"1397/03/30 05:32","price":649.88},{"date":"1397/03/30 06:00","price":650.38},{"date":"1397/03/30 06:32","price":650.63},{"date":"1397/03/30 07:00","price":650.75},{"date":"1397/03/30 07:32","price":650.63},{"date":"1397/03/30 08:00","price":650.13},{"date":"1397/03/30 08:32","price":650.38},{"date":"1397/03/30 09:00","price":649.88},{"date":"1397/03/30 10:00","price":650.63},{"date":"1397/03/30 10:32","price":651.13},{"date":"1397/03/30 11:00","price":650.88},{"date":"1397/03/30 11:32","price":651.38},{"date":"1397/03/30 12:00","price":653.38},{"date":"1397/03/30 12:32","price":653.88},{"date":"1397/03/30 13:00","price":652.38},{"date":"1397/03/30 13:32","price":651.63},{"date":"1397/03/30 14:00","price":650.88},{"date":"1397/03/30 14:32","price":652.5},{"date":"1397/03/30 15:00","price":652.13},{"date":"1397/03/30 15:32","price":648.88},{"date":"1397/03/30 16:00","price":647.38},{"date":"1397/03/30 16:32","price":647.88},{"date":"1397/03/30 17:00","price":646.88},{"date":"1397/03/30 17:32","price":648.88},{"date":"1397/03/30 18:00","price":650.38},{"date":"1397/03/30 18:32","price":651.13},{"date":"1397/03/30 19:00","price":650.5},{"date":"1397/03/30 19:32","price":650.38},{"date":"1397/03/30 20:00","price":645.25},{"date":"1397/03/30 20:32","price":646.88},{"date":"1397/03/30 21:00","price":644.13},{"date":"1397/03/30 21:32","price":640.13},{"date":"1397/03/30 22:00","price":643.63},{"date":"1397/03/30 22:32","price":645.63},{"date":"1397/03/30 23:00","price":646.38},{"date":"1397/03/30 23:32","price":641.88}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398