کمترین: 
2.0899
بیشترین: 
2.1342
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.1013
زمان: 
3/30 23:32
قیمت نفت کوره امروز 30 خرداد 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 30 خرداد 1397 , 2.1013 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/30 00:00","price":2.1239},{"date":"1397/03/30 00:32","price":2.1231},{"date":"1397/03/30 01:00","price":2.122},{"date":"1397/03/30 01:32","price":2.1155},{"date":"1397/03/30 02:32","price":2.1149},{"date":"1397/03/30 03:00","price":2.1197},{"date":"1397/03/30 03:32","price":2.1201},{"date":"1397/03/30 04:00","price":2.1213},{"date":"1397/03/30 05:00","price":2.1244},{"date":"1397/03/30 05:32","price":2.1224},{"date":"1397/03/30 06:00","price":2.1239},{"date":"1397/03/30 06:32","price":2.1237},{"date":"1397/03/30 07:00","price":2.1243},{"date":"1397/03/30 07:32","price":2.1244},{"date":"1397/03/30 08:00","price":2.1225},{"date":"1397/03/30 08:32","price":2.1233},{"date":"1397/03/30 09:00","price":2.1221},{"date":"1397/03/30 09:32","price":2.1216},{"date":"1397/03/30 10:00","price":2.1243},{"date":"1397/03/30 10:32","price":2.1255},{"date":"1397/03/30 11:00","price":2.1259},{"date":"1397/03/30 11:32","price":2.1271},{"date":"1397/03/30 12:00","price":2.1329},{"date":"1397/03/30 12:32","price":2.1342},{"date":"1397/03/30 13:00","price":2.1301},{"date":"1397/03/30 13:32","price":2.1277},{"date":"1397/03/30 14:00","price":2.1272},{"date":"1397/03/30 14:32","price":2.1319},{"date":"1397/03/30 15:00","price":2.1304},{"date":"1397/03/30 15:32","price":2.1204},{"date":"1397/03/30 16:00","price":2.1155},{"date":"1397/03/30 16:32","price":2.1182},{"date":"1397/03/30 17:00","price":2.1122},{"date":"1397/03/30 17:32","price":2.1204},{"date":"1397/03/30 18:00","price":2.1254},{"date":"1397/03/30 18:32","price":2.1266},{"date":"1397/03/30 19:00","price":2.1242},{"date":"1397/03/30 19:32","price":2.1237},{"date":"1397/03/30 20:00","price":2.1087},{"date":"1397/03/30 20:32","price":2.1146},{"date":"1397/03/30 21:00","price":2.1048},{"date":"1397/03/30 21:32","price":2.0899},{"date":"1397/03/30 22:00","price":2.1036},{"date":"1397/03/30 22:32","price":2.1138},{"date":"1397/03/30 23:00","price":2.1153},{"date":"1397/03/30 23:32","price":2.1013}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398