کمترین: 
74.16
بیشترین: 
75.78
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
74.47
زمان: 
3/30 23:32
قیمت نفت برنت امروز 30 خرداد 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 30 خرداد 1397 , 74.47 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/30 00:00","price":75.21},{"date":"1397/03/30 00:32","price":75.16},{"date":"1397/03/30 01:00","price":75.08},{"date":"1397/03/30 01:32","price":75.02},{"date":"1397/03/30 02:32","price":75.07},{"date":"1397/03/30 05:00","price":75.3},{"date":"1397/03/30 05:32","price":75.23},{"date":"1397/03/30 06:00","price":75.31},{"date":"1397/03/30 06:32","price":75.34},{"date":"1397/03/30 07:00","price":75.36},{"date":"1397/03/30 08:00","price":75.31},{"date":"1397/03/30 08:32","price":75.33},{"date":"1397/03/30 09:00","price":75.29},{"date":"1397/03/30 09:32","price":75.28},{"date":"1397/03/30 10:00","price":75.34},{"date":"1397/03/30 10:32","price":75.39},{"date":"1397/03/30 11:00","price":75.4},{"date":"1397/03/30 11:32","price":75.45},{"date":"1397/03/30 12:00","price":75.66},{"date":"1397/03/30 12:32","price":75.78},{"date":"1397/03/30 13:00","price":75.56},{"date":"1397/03/30 14:00","price":75.44},{"date":"1397/03/30 14:32","price":75.64},{"date":"1397/03/30 15:00","price":75.53},{"date":"1397/03/30 15:32","price":75.12},{"date":"1397/03/30 16:00","price":75},{"date":"1397/03/30 16:32","price":75.16},{"date":"1397/03/30 17:00","price":75.15},{"date":"1397/03/30 17:32","price":75.33},{"date":"1397/03/30 18:00","price":75.53},{"date":"1397/03/30 18:32","price":75.61},{"date":"1397/03/30 19:00","price":75.55},{"date":"1397/03/30 19:32","price":75.52},{"date":"1397/03/30 20:00","price":75.02},{"date":"1397/03/30 20:32","price":75.19},{"date":"1397/03/30 21:00","price":74.64},{"date":"1397/03/30 21:32","price":74.16},{"date":"1397/03/30 22:00","price":74.68},{"date":"1397/03/30 22:32","price":74.98},{"date":"1397/03/30 23:00","price":75.12},{"date":"1397/03/30 23:32","price":74.47}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398